วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม โคโลสี 2:6 “ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์”

เหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสตเจ้าแล้วฉันใด
จงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้น

Q1 การ “รู้จัก” และ “ต้อนรับพระเยซูคริสต์” เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็น “สิ่งสำคัญ” แต่ “สิ่งดีงาม” ที่ควรจะเกิดขึ้นตามมาคือสิ่งใด? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง”)
Q2 คุณจะแสดงให้คนอื่นจะรู้ว่า “คุณได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด” ได้อย่างไร? (ดู ยอห์น 14:15 ประกอบ)
หมายเหตุ : ยอห์น 14:15 “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยชูวา 7-9              ลูกา 1:26-38

วันพุธที่ 20 มีนาคม ฟีลิปปี 3:14 “กำลังบากบั่นมุ่งไป”

ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล
ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน (สวรรค์) ให้เราไปรับ

Q1 คำว่า “กำลังบากบั่นมุ่งไป” เกี่ยวข้องกับคำว่า “หลักชัย” และ “การได้รับรางวัล” จากเบื้องบนอย่างไร? (ดู ฟีลิปปี 3:20-21 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ “หนุนใจ” คุณในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร?
หมายเหตุ : ฟีลิปปี 3:20-21 20 แต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์ เรารอคอยผู้ช่วยให้รอด ซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสตเจ้า 21 พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเรา ให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์ ด้วยฤทธานุภาพซึ่งทำให้พระองค์ปราบสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยชูวา 4-6              ลูกา 1:1-25

วันอังคารที่ 19 มีนาคม สดุดี 55:16-17 “อธิษฐาน”

ฝ่ายข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้า และพระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด
ทั้งเวลาเช้า เวลาเย็น และเวลาเที่ยง ข้าพเจ้าร้องทุกข์และคร่ำครวญ
และพระองค์จะทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า

Q1 คำพูดที่ว่า “ทั้งเวลาเช้า เวลาเย็น และเวลาเที่ยง” แสดงให้เห็นถึง “ความทุกข์” ของผู้เขียนสดุดีอย่างไร?
Q2 คำพูดที่ว่า “และพระองค์จะทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า” หนุนใจคุณใน “การอธิษฐาน” และเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ลำบาก” ที่คุณมีอยู่ในชีวิตอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยชูวา 1-3              มาระโก 16

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม ฮีบรู 2:18 “ทรงเข้าใจ”

เพราะเหตุที่พระองค์ (พระเยซูคริสต์)
@ได้ทรงทนทุกข์ทรมานและ@ถูกลองใจ
พระองค์@จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกลองใจได้

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้สนับสนุนคำพูดที่ว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเข้าใจคุณ” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง@)
Q2 คำพูดที่ว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเข้าใจคุณ” เป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 32-34    มาระโก 15:21-47

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม ยากอบ 1:5 “ขอสติปัญญา”

ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า
(1) ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวง (2) ด้วยพระกรุณาและ
(3) มิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็ „(4) จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ

Q1 ยากอบให้ “เหตุผล” อย่างน้อย 4 ประการ เพื่อหนุนใจเราให้ “อธิษฐานขอสติปัญญา” จากพระเจ้า เมื่อเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบาก ดังนี้
Q2 “เหตุผล” ทั้ง 4 ประการหนุนใจคุณใน “การอธิษฐาน” และ “การมีชัยชนะ” เหนือปัญหาต่างๆ ที่คุณมีอยู่อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 30-31    มาระโก 15:1-20