วันเสาร์ที่ 4 เมษายน สดุดี 77:11 “คิดถึง”

ข้าพเจ้าจะระลึกถึง พระราชกิจทั้งปวงของพระเจ้า
พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะจดจำ บรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนๆ

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คิดถึง “พระราชกิจของพระเจ้า” หรือ “การอัศจรรย์ของพระเจ้า” ที่ทรงกระทำในชีวิตของคุณ และเขียนออกมาเป็นข้อๆ
Q2 อะไรคือ ประโยชน์ของการที่คุณได้นั่งลง และคิดถึง “พระราชกิจของพระเจ้า” หรือ “การอัศจรรย์ของพระเจ้า” ที่ทรงกระทำในชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          นางรูธ 1-4    ลูกา 8:1-25

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน อพยพ 14:13-14 “ทรงรบแทนท่าน”

โมเสสจึงเตือนประชากรว่า “อย่ากลัวเลย มั่นคงไว้ คอยดูความรอด
ที่จะมาจากพระเจ้าซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ด้วยคนอียิปต์
ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นในวันนี้ แต่นี้ไปจะไม่ได้เห็นอีกเลย
พระเจ้าจะทรงรบแทนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงสงบอยู่เถิด”

Q1 ลองจินตนาการว่า ถ้าคุณเป็นประชากรชาวอิสราเอล และกำลังถูกกองทัพอียิปต์ที่มีอาวุธครบมือไล่ตาม “คุณจะคิดและมีความรู้สึก” อย่างไร? และเมื่อได้ยินสิ่งที่โมเสสพูด “คุณจะคิดและมีความรู้สึก” อย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ถ้าตอนนี้คุณกำลังมี “กองทัพสงคราม” ไล่ตามหลังคุณอยู่ คุณจะให้พระเจ้ามีส่วนในการรบ “แทนคุณ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ผู้วินิจฉัย 19-21    ลูกา 7:36-50

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน ลูกา 9:26 “ไม่ควรอาย”

เพราะถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเรา
@บุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้น เมื่อท่านจะมาด้วยพระสิริของท่านเอง
ของพระบิดา และของเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์

Q1 ทำไมเราจึง “ไม่ควรอาย” เมื่อต้องบอกคนอื่นๆ ว่า “เราเป็นคริสเตียน” (เป็นคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์)? (สังเกตคำหลัง ¥ และอ่าน โรม 5:8 ประกอบ)
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ทำให้คุณไม่กล้าบอกคนอื่นๆ ว่า “คุณเป็นคริสตียน” (เชื่อพระเจ้า และไว้วางใจในพระเยซูคริสต์) อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคนั้น
หมายเหตุ: โรม 5:8 แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ผู้วินิจฉัย 16-18     ลูกา 7:1-35

 

วันพุธที่ 1 เมษายน สดุดี 145:9 “พระเจ้าทรงดี”

พระเจ้าทรงดีต่อทุกคน และความรักเอ็นดูของพระองค์
มีอยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์

Q1 คำว่า “พระเจ้าทรงดี” เกี่ยวข้องกับ “ความรักเอ็นดู” ของพระองค์อย่างไร?
Q2 อะไรคือ “ความดี” และ “ความรักเอ็นดู” ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้ในชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ผู้วินิจฉัย 13-15     ลูกา 6:27-49

วันอังคารที่ 31 มีนาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 18:13-14 “หมอดูและคนทำนาย”

ท่านทั้งหลาย@จงเป็นคนปราศจากตำหนิ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน เพราะว่าประชาชาติเหล่านี้ ซึ่งท่านกำลังจะไปขับไล่นั้น
เชื่อฟังหมอดูและคนทำนาย แต่ส่วนตัวท่านนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
@ไม่ทรงยินยอมให้ท่านกระทำเช่นนั้น

Q1 ทำไมคนของพระเจ้า จึงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ “หมอดู” และ “การทำนาย”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณเคย หรือกำลังจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ “การดูหมอ” “การทำนาย” “การดูดวง” บ้างหรือเปล่า? อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้า ให้คุณหลุดพ้นออกจากสิ่งเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ผู้วินิจฉัย 11-12     ลูกา 6:1-26