สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

สูจิบัตร 18 กุมภาพันธ์ 2018

國語部程序表二〇一八年二月十八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณวรวดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณกอบกาญจน์ คุณพรพรรณา
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ ยอห์น 4:14 “จะไม่กระหายอีกเลย”

แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้น จะไม่กระหายอีกเลย
น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้น จะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์”

Q1 คำว่า “ดื่มน้ำ” และ “จะไม่กระหายอีกเลย” เกี่ยวข้องกับ “บ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” อย่างไร? (ดู ยอห์น 5:24 ประกอบ)
Q2 ทุกคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ ต่างก็มี “บ่อน้ำพุ” ในตัวเอง แต่บางครั้ง “ความผิดบาป” “การไม่เชื่อฟัง” และ “การขาดความเชื่อ” อาจเป็นอุปสรรคทำให้ “บ่อน้ำพุอุดตัน” (ชีวิตแห้งแล้ง มีความทุกข์ และเต็มไปด้วยปัญหา) ใช้เวลานี้ทบทวนชีวิต และอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปิดบ่อน้ำพุในชีวิตของคุณอีกครั้ง
หมายเหตุ: ยอห์น 5:24 “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์ และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 26-27         มาระโก 2

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ เอเฟซัส 4:13 “โตเป็นผู้ใหญ่”

จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ
และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่
คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์

Q1 เปาโลอยากจะเห็น “การเติบโต” ในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสอย่างน้อย 3 ด้าน คืออะไรบ้าง?
Q2 “จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือ เต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 25      มาระโก 1:23-45

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ โคโลสี 1:29 “ตรากตรำ”

เพื่อเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงตรากตรำทำงานด้วยความอุตสาหะ
เข้มแข็งด้วยพลังที่พระองค์ทรงดลใจข้าพเจ้าอยู่

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ที่ทำให้เปาโลสามารถ “ตรากตรำทำงาน (รับใช้พระเจ้า) ด้วยความอุตสาหะ” โดยที่ไม่ปริปากบ่นแม้แต่น้อย? (ดู ฟีลิปปี 4:13 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำ “เคล็ดลับ” ของเปาโลไปใช้ในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: ฟีลิปปี 4:13 ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 23-24         มาระโก 1:1-22

รายการวันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1