วันพุธที่ 22 สิงหาคม สดุดี 103:8 “ความอุดมไปด้วย…”

พระเจ้า ทรงพระกรุณา และมีพระคุณ
ƒทรงกริ้วช้า „และอุดมด้วยความรักมั่นคง

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้แสดงให้เห็นถึง “ความอุดมไปด้วย…” ของพระเจ้าทั้ง 4 ด้านคืออะไรบ้าง? (สังเกตคำหลังคำว่า “ทรง” “และ”)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คิดถึง “ความอุดมของพระเจ้า” ที่มีในชีวิตของคุณ อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 110-112        1 โครินธ์ 5

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม โรม 6:13 “1อย่า 2จง”

อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม
แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว
และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า

Q1 เปาโลให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วย “1 อย่า” “2 จง” คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะทำให้ “1 อย่า 2 จง” เป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 107-109        1 โครินธ์ 4

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 1 เปโตร 2:1 “สิ่งที่ต้องละเว้น”

เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลาย จงละความชั่วทั้งปวง การอุบายต่างๆ
ความไม่จริงใจ ความริษยา และคำพูดส่อเสียดทั้งหลาย

Q1 เปโตรได้เตือนผู้ที่เชื่อให้ระวังสิ่งใดบ้างที่มีผลทำให้ชีวิตคริสเตียนไม่เติบโต?
Q2 คุณจำเป็นต้อง “ละสิ่งใด” เพื่อคุณจะสามารถมีชีวิตที่เติบโตขึ้นในความเชื่อกับพระเจ้า เขียนสิ่งเหล่านั้นออกมา อธิษฐานขอกำลัง และการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 105-106        1 โครินธ์ 3

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ยอห์น 3:30 “พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น”

พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อย

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้จะมีส่วนผลักดันให้ “เป้าหมาย” ของคริสตจักรปีนี้ที่ว่า “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า” เป็นจริงได้อย่างไร?
Q2 “พระองค์ (พระเยซูคริสต์) ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 103-104        1 โครินธ์ 2

รายการวันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1