วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน อิสยาห์ 1:2-3 “กบฏ”

ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงฟัง แผ่นดินโลกเอ๋ย จงเงี่ยหู เพราะพระเจ้าได้ตรัสว่า
“เราได้เลี้ยงดูบุตรและให้เติบโตขึ้น แต่เขาทั้งหลายได้กบฏต่อเรา
โครู้จักเจ้าของของมัน และลาก็รู้จักรางหญ้าของนายมัน
แต่อิสราเอลไม่รู้จัก ชนชาติของเราไม่เข้าใจ”

Q1 คำว่า “จงฟัง” “จงเงี่ยหู” “เราได้เลี้ยงดูบุตร” “ให้เติบโตขึ้น” และ “แต่…ได้กบฏต่อเรา” สะท้อนให้เห็น “อารมณ์ความรู้สึก” ของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอิสราเอลอย่างไร?
Q2 คำว่า “รู้จักเจ้าของ” “รู้จัก…นายมัน” มีส่วนช่วยให้คุณดำเนินชีวิตแบบสัตย์ซื่อ และไม่กบฏต่อพระเจ้าอย่างไร? (ดู ยอห์น 10:27-28 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 10:27-28 แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นตามเรา เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 22-23   1 เปโตร 1

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน สดุดี 139:1 “รู้จักข้าพระองค์”

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์ และทรงรู้จักข้าพระองค์

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนคุณสามารถจำเนื้อหาได้ทั้งหมด คุณอยาก จะให้พระเจ้า “ตรวจสอบ” ชีวิตของคุณในเรื่องใดบ้าง? ค่อยๆ เปิดเรื่องราวนั้นๆ ให้พระเจ้าตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นความคิด ท่าทีในจิตใจ หรือ การลงมือกระทำ ฯลฯ
Q2 คำว่า “ทรงรู้จักข้าพระองค์” หนุนใจคุณในการรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้มีอยู่ต่อไป และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยังไม่ดี ยังไม่ได้มาตรฐานของพระคัมภีร์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 20-21   ยากอบ 5

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน สดุดี 32:5 “สารภาพบาป”

ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์
และข้าพระองค์มิได้ซ่อนบาปผิดของข้าพระองค์ไว้
ข้าพระองค์ทูลว่า
“ข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้า”
แล้วพระองค์ทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์

Q1 คำว่า “บาป” “ซ่อนบาปผิด” และ “การละเมิด” สะท้อนให้เห็นถึง “ธรรมชาติบาป” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันอย่างไร?  (ดู โรม 7:15 ประกอบ)
Q2 ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า วันนี้คุณได้ทำความผิดบาปในเรื่องใดบ้าง? อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ก่อนที่จะ “อธิษฐานสารภาพบาป” กับพระเจ้า
หมายเหตุ: โรม 7:15 “ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเอง เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำ แต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้น”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 18-19   ยากอบ 4

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน ยอห์น 14:21 “ผู้ที่รักพระองค์”

ผู้ใดที่มีบัญญัติของเรา และประพฤติตามบัญญัตินั้น
ผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเรา และผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขา
และเราจะรักเขา และจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา

Q1 พระเยซูทรงอธิบายถึง “ลักษณะ” และ “ผลลัพธ์” ของ “ผู้ที่รักพระองค์”อย่างไร?
Q2 ถ้าคุณจะให้คะแนนตัวคุณเองว่า “เป็นผู้ที่รักพระองค์” (พระเยซู) คุณจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่? เพราะเหตุใด?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 16-17   ยากอบ 3

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน ยากอบ 1:5 “ขาดสติปัญญา”

ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า
ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ
แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ

Q1 ทำไมยากอบจึงมั่นใจว่า เวลาที่เราซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อ/คริสเตียน “ขาดสติปัญญา” เมื่อ “ร้องทูลขอ” กับพระเจ้า เราจะ “ได้รับสติปัญญา” จากพระองค์?
Q2 คุณ “ขาดสติปัญญา” ในการจัดการกับเรื่องใดบ้าง?  ใช้เวลานี้อธิษฐานทูลขอกับพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 14-15   ยากอบ 2