วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม ฮีบรู 10:10 “ให้บริสุทธิ์”

และโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์
โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

Q1 “น้ำพระทัยของพระเจ้า” “การชำระให้บริสุทธิ์” เกี่ยวข้องกับ “การถวายพระกาย (การตาย) ของพระเยซูคริสต์” อย่างไร? (สังเกตคำว่า “โดย” และดู 1 เปโตร 2:5 ประกอบ)
Q2 พระเจ้าทรงมี “น้ำพระทัย” อยากให้คุณ “มีชีวิตที่บริสุทธิ์” ในด้านใดบ้าง?
หมายเหตุ: 1 เปโตร 2:5 และท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิต ที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณ เป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายวิญญาณ ที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์และท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิต ที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณ เป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายวิญญาณ ที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        สดุดี 31-32            กิจการ 23:16-35

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 1 ซามูเอล 12:22 “คำสัญญา”

เพราะพระเจ้า@จะไม่ละทิ้งประชากรของพระองค์
ด้วยเห็นแก่พระนามใหญ่ยิ่งของพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงพอพระทัยแล้ว
ที่จะ@กระทำให้ท่านเป็นประชากรของพระองค์

Q1 พระเจ้าทรงสัญญากับ “ประชากร” ของพระองค์อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @”)
Q2 “คำสัญญาของพระเจ้า” มีผลต่อ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” ของคุณท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        สดุดี 29-30            กิจการ 23:1-15

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

สูจิบัตร 21 กรกฎาคม 2019

國語部程序表二〇一九年七月廿一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  21 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณกอบกาญจน์ คุณนฤมล
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณอุไรพร [Read more…]

รายการวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทย เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณณิชา (ลูกปลา) คุณบุญญา
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร