วันจันทร์ที่ 23 กันยายน ลูกา 10:20 “อย่า & จง”

แต่ว่าอย่าเปรมปรีดิ์ในสิ่งนี้ คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของพวกท่าน
แต่จงเปรมปรีดิ์ เพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์

Q1 พระเยซูคริสต์บอกให้สาวก “อย่าเปรมปรีดิ์” ในสิ่งใด และ “จงเปรมปรีด์” ในสิ่งใด?
Q2 “เพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์” มีผลต่อ “การตั้งเป้าหมายในชีวิต” และ “การดำเนินชีวิต” ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เพลงซาโลมอน 1-3              กาลาเทีย 2

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน สดุดี 23:6 “ผู้เลี้ยงที่ดี VI”

แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป
ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์

Q1 คำว่า “แน่ทีเดียว” “จะติดตาม” “ตลอดวันคืน” และ “สืบไปเป็นนิตย์” สะท้อนให้เห็นถึง “ความสัมพันธ์” ระหว่าง “ผู้เลี้ยงที่ดี” และ “ลูกแกะ” อย่างไร?
Q2 “ข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศจองพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณ และในวันนี้ซึ่งเป็นวันนมัสการพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปัญญาจารย์ 10-12              กาลาเทีย 1

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจำเริญ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณกอมณี คุณวิภาวัลย์
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

รายการวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

สูจิบัตร 22 กันยายน 2019

國語部程序表 二〇一九年九月廿二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  22 กันยายน ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]