วันศุกร์ที่ 17 มกราคม ฟีลิปปี 1:6 “ตั้งต้นการดี”

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว
จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์

Q1 สิ่งใดคือ “การดี” ที่พระเจ้าได้ “ตั้งต้น” ไว้ในชีวิตของคุณ?
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ขัดขวางไม่ให้ “การดี” ที่พระเจ้าตั้งต้นไว้ในชีวิตของคุณเดินไปสู่ความสำเร็จ? อธิษฐานขอให้ “การดี” ของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 41-42     มัทธิว 12:1-21

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม ลูกา 21:3-4 “ถวาย”

พระองค์ตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายจริงๆ ว่า
หญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ไว้มากกว่าคนทั้งปวงนี้
เพราะว่าคนทั้งปวงนี้ได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ถวาย
แต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุด ยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมด”

Q1 คำว่า “เงินเหลือใช้” “เงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิต” และ “มาใส่ถวาย” ช่วยให้เราเห็นถึงท่าทีและความแตกต่างในการถวายทรัพย์ของ “หญิงม่าย” และ “คนทั้งปวง” อย่างไร?
Q2 คุณจะเลียนแบบ และนำท่าทีใน “การถวายทรัพย์” ของหญิงม่ายคนนี้มาใช้ในการถวายทรัพย์ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 39-40    มัทธิว 11

วันพุธที่ 15 มกราคม มาระโก 6:49-50 “การอัศจรรย์”

เมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินบนทะเล เขาสำคัญว่าผี
แล้วพากันร้องอึงไป เพราะว่าทุกคนเห็นแล้วก็กลัว
แต่ในทันใดนั้นพระองค์ทรงออกพระโอษฐ์ตรัสแก่เขาว่า
“ทำใจให้ดีไว้เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย”

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงกระทำ “การอัศจรรย์” มากมายหลายครั้งในชีวิตของเหล่าสาวก ลองคิดทบทวนดูว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำ “การอัศจรรย์” ในชีวิตของคุณอย่างไร?
Q2 คำพูดของพระเยซูที่ว่า “ทำใจให้ดีไว้เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย” จะเป็นกำลังใจ และช่วยให้คุณเห็นถึง “การอัศจรรย์” ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ผ่านปัญหาหรืออุปสรรคที่คุณกำลังเผชิญหน้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 36-38     มัทธิว 10:26-42

วันอังคารที่ 14 มกราคม ลูกา 6:27-28 “ศัตรู”

“แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่า
@จงรักศัตรูของท่าน @จงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน
@จงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่าน @จงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี่ยวเข็ญท่าน”

Q1 คุณ คิด/รู้สึก ขัดแย้ง/เห็นด้วย กับคำสอนของพระเยซูคริสต์ทั้ง 4 ประการ ในเรื่องของ “ศัตรู” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำเอาคำสอนนี้ไปใช้กับ “คนที่คุณไม่ชอบ” หรือ “ศัตรูของคุณ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 33-35     มัทธิว 10:1-25

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม ปัญญาจารย์ 4:9-10 “เพื่อนที่ดี”

“สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดี
ด้วยว่า@ถ้าคนหนึ่งล้มลง
อีกคนหนึ่งจะได้พะยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น
@แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง
และไม่มีผู้อื่นพะยุงยกเขาให้ลุกขึ้น”

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้แสดงให้เห็นถึง “ความสำคัญ” ของ “เพื่อนที่ดี” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 ใครคือ “เพื่อนที่ดี” ของคุณ? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับ “เพื่อนที่ดี” เหล่านั้น และอธิษฐานขอให้ตัวคุณเป็น “เพื่อนที่ดี” สำหรับคนอื่นๆ ด้วย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี            ปฐมกาล 31-32   มัทธิว 9:18-38