วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน สุภาษิต 12:18 “คำพูดพล่อยๆ & ลิ้นของปราชญ์”

บางคนที่คำพูดพล่อยๆ ของเขาเหมือนดาบแทง
แต่ลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้

Q1 ผลลัพธ์ของ “คำพูดพล่อยๆ” และ “ลิ้นของปราชญ์” แตกต่างกันอย่างไร?
Q2 คุณมี “คำพูดพล่อยๆ” อะไรบ้างที่ต้องการจะตัดทิ้ง และคุณต้องการ “ลิ้นของปราชญ์” แบบไหนในชีวิตของคุณ คิดทบทวน และอธิษฐานขอกับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          บทเพลงคร่ำครวญ 1-2        ฮีบรู 10:1-18

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน ฮีบรู 12:1 “วิ่งแข่ง”

เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว
ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น
ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา

Q1 ผู้เขียนฮีบรูใช้ภาพของ “การวิ่งแข่ง” มาเปรียบเทียบกับ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” ซึ่งถ้าจะไปให้ถึง “เส้นชัย” หรือ “เป้าหมาย” ของชีวิต ผู้เขียนฮีบรูให้คำแนะนำไว้ 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “คำแนะนำ” ทั้ง 3 ประการ มาใช้ในการวิ่งแข่งไปสู่ “เป้าหมายในชีวิต” ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 51-52        ฮีบรู 9

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน สดุดี 118:2 “วันของพระเจ้า”

นี่เป็นวันซึ่งพระเจ้า ได้ทรงสร้าง
ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในวันนั้น

Q1 อะไรคือ “เหตุผล” ที่เราควรจะ “เปรมปรีดิ์” และ “ยินดี” ในวันของพระเจ้า (การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์)?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้มาใช้ใน “วันนี้” ซึ่งเป็น “วันของพระเจ้า” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 50              ฮีบรู 8

รายการวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก เพื่อรับรองงบฯ ปี 2019 (หลังนมัสการ) ที่ห้องประชุมชั้น 1 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018

สูจิบัตร 11 พฤศจิกายน 2018

國語部程序表二〇一八年十一月十一

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสิชาญ คุณคณิน
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]