วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ สดุดี 4:6 “สิ่งดีๆ”

มีคนเป็นอันมากกล่าวว่า “โอ เราอยากเห็นสิ่งดีๆ บ้าง
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเงยพระพักตร์ที่สว่างของพระองค์
มาเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย”

Q1 คำว่า “เงยพระพักตร์” “สว่าง” และ “เหนือข้าพระองค์” เกี่ยวข้องกับ “สิ่งดี” เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างไร?
Q2 อะไรคือ “สิ่งดีๆ” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ? อธิษฐานขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 7-8        มาระโก 4:21-41

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

สูจิบัตร 23 กุมภาพันธ์ 2020

國語部程序表 二〇二〇年二月廿三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020  เวลา 9:15 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณอภิรดี คุณวรรณนิสา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

รายการวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 2020

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่ห้อง 31 (ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม)

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020

ผู้นำประชุม: คุณชาญกิจ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณพรรณี/คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณฟ่านเสี่ยวฮวา
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรพรรณา
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณจ้าวกั๋วรุ่ย คุณจางเฟิ่งฉิน คุณหลี่ชิงชิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ
คุณวิทย์ คุณอภิทาน คุณคังเหม่ยหลาน คุณสุขุม

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ วิวรณ์ 3:20 “ยืนอยู่ที่ประตู”

“นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู
เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา
และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา”

Q1 ภาพของ “พระเยซูยืนเคาะอยู่ที่ประตู” สะท้อนให้เห็นถึง “ความรัก” ของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์อย่างไร?
Q2 มี “ประตูชีวิต” ด้านใดในชีวิตของคุณที่ไม่ยอมเปิดออกให้กับพระเยซู ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะให้พระองค์เข้ามาใน “ประตูชีวิต” บานนั้น และเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 4-6        มาระโก 4:1-20