รายการวันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมกรรมการค่ายคริสตจักร เวลา 12.15 น. ที่ห้อง 31
ประชุมกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทย-จีน เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 50

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา : อ.คทาวุธ อดุลย์ถิระเขตต์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณนฤมล คุณบุญญา
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรณ คุณฑิฆัมพร

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน มัทธิว 5:9 “สร้างสันติ”

บุคคลผู้ใดสร้างสันติ** ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตร

Q1 ทำไมพระเยซูคริสต์จึงบอกว่า คนที่ “สร้างสันติ” ผู้นั้นเป็นสุข? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” และ ดู โรม 5:10-11 ประกอบ)
Q2 คุณจะมีส่วน “สร้างสันติ” ให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัว ในที่ทำงาน ในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย และคนรอบๆ ตัวคุณที่ยังไม่เป็นคริสเตียนอย่างไร?
หมายเหตุ: สร้างสันติ** ในที่นี้หมายถึง สันติสุขที่เกิดขึ้นจากการคืนดีกับพระเจ้า ผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์
โรม 5:10-11 10 เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์ โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนม์ ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์แน่ 11 มิใช่เพียงเท่านั้น เราทั้งหลายยังชื่นชมยินดีในพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงเป็นเหตุให้เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอสเธอร์ 6-8          กิจการ 6

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน มัทธิว 5:8 “มีใจบริสุทธิ์”

บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์** ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า

Q1 ทำไมพระเยซูคริสต์จึงบอกว่า คนที่ “มีใจบริสุทธิ์” ผู้นั้นเป็นสุข? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” และ ดู สดุดี 27:4 ประกอบ)
Q2 อ่าน สดุดี 27:4 ช้าๆ 2-3 รอบ ใช้เวลานี้ทบทวน “ความสัมพันธ์” ของคุณกับพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงประทาน “ใจที่บริสุทธิ์” ให้กับคุณ
หมายเหตุ: ใจบริสุทธิ์** ในที่นี้หมายถึง การที่มีใจเดียวต่อพระเจ้า เป็นใจที่สัตย์ซื่อ ใจที่มีพระเจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีใจให้กับพระอื่นใดสดุดี 27:4 ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อจะดูความงามของพระเจ้า และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอสเธอร์ 3-5     กิจการ 5:22-42

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน มัทธิว 5:7 “มีใจกรุณา”

บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา** ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบ

Q1 ทำไมพระเยซูคริสต์จึงบอกว่า คนที่ “มีใจกรุณา” ผู้นั้นเป็นสุข? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” และดู ลูกา 6:36 ประกอบ)
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้ “การมีใจกรุณา” เกิดขึ้นในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?
หมายเหต: มีใจกรุณา** ในที่นี้หมายถึง ใจที่ให้อภัย และเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ทำผิดต่อเราได้กลับตัวกลับใจเสียใหม่ เหมือนพระเจ้าที่ทรงมีใจกรุณากับเราเสมอ
ลูกา 6:36 ท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณา เหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอสเธอร์ 1-2     กิจการ 5:1-21