สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

สูจิบัตร 20 มกราคม 2019

國語部程序表二〇一九年一月廿日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  20 มกราคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณอุรัชนี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพัทธมน คุณณิชา
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม สดุดี 133:1 “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน”

ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ก็เป็นการดี และน่าชื่นใจมากสักเท่าใด

Q1 อะไรคือ “ผลลัพธ์” ของการเป็น “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน”?
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้เกิด “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ในพี่น้อง ในครอบครัว ในสังคม และในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 46-48     มัทธิว 13:1-30

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2 โครินธ์ 2:15 “กลิ่นอันหอมหวาน”

เพราะว่าเราเป็นกลิ่นอันหอมหวาน
ที่พระคริสต์ถวายพระเจ้าในหมู่คนที่กำลังจะรอด
และคนที่กำลังประสบความพินาศ

Q1 คำว่า “กลิ่นอันหอมหวาน” หมายความว่าอย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 2:16 ประกอบ)
Q2 คุณจะเป็น “กลิ่นอันหอมหวาน” ทั้งในหมู่พี่น้องคริสเตียน และคนที่คุณรู้จักที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอย่างไร?
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 2:16 ฝ่ายหนึ่งเป็นกลิ่นแห่งความตายซึ่งนำไปสู่ความตาย และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกลิ่นหอมแห่งชีวิตซึ่งนำไปสู่ชีวิต ใครเล่าจะมีความสามารถเหมาะสมกับพันธกิจเหล่านี้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 43-45     มัทธิว 12:22-50

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม สดุดี 125:1-2 “ไว้วางใจ”

บรรดาผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็เหมือนภูเขาศิโยน
ซึ่งไม่หวั่นไหว แต่ ดำรงอยู่เป็นนิตย์
ภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มฉันใด พระเจ้าทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์
ตั้งแต่ „เวลานี้สืบต่อไปเป็นนิตย์ฉันนั้น

Q1 ผู้เขียนสดุดีได้บอกถึง “พระลักษณะของพระเจ้า” อย่างน้อย 4 ประการ ที่ทำให้ท่าน “ไว้วางใจพระเจ้า” คืออะไรบ้าง?
Q2 “พระลักษณะของพระเจ้า” ทั้ง 4 ประการ ช่วยให้คุณ “ไว้วางใจพระเจ้า” ในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่ในชีวิตอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 41-42     มัทธิว 12:1-21

วันพุธที่ 16 มกราคม (วันครู) ยอห์น 13:14 “ครู/อาจารย์”

ฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของพวกท่าน
พวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วย

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึง “แบบอย่างที่ดี” ของการเป็น “ครู” เป็น “อาจารย์” อย่างไร?
Q2 คิดถึง “ครู” “อาจารย์” ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตของคุณ รวมถึงครูรวีฯ พี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณ อาจารย์ ศิษยาภิบาล ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อบุคคลเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 39-40     มัทธิว 11