ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณณัฐฐิติชญา คุณกอมณี
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม โรม 14:8 “เพื่อ….”

ถ้าเรามีชีวิตอยู่ ก็มีชีวิตอยู่@เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
และถ้าเราตายก็ตาย@เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
เหตุฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตาม
เราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้า

Q1 เปาโล “หนุนใจ” เราทุกๆ คนที่ “เป็นสาวก” “เป็นคนของพระเจ้า” ให้มี “เป้าหมาย” ในการดำเนินชีวิตในทุกๆ วันอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ”)
Q2 “เรา (คุณ) ก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้า” มีความหมายต่อการดำเนินชีวิตของคุณในฐานะ “คริสเตียน” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 28-29    มาระโก 14:53-72

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม โรม 15:5-6 “มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”

ขอพระเจ้าแห่งความเพียรและความชูใจ
ทรงโปรดช่วยให้ท่านมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามอย่างพระเยซูคริสต์
เพื่อท่านทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันสรรเสริญพระเจ้า
ผู้ทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

Q1 อะไรคือ “เป้าหมายหลัก” ของ “การมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ในคริสตจักร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ”)
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นจริงใน “คริสตจักรพระคุณ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 26-27    มาระโก 14:27-52

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 1 เธสะโลนิกา 5:18 “ทุกกรณี”

จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า
ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย

Q1 ทำไมเปาโลจึง “หนุนใจ” ผู้ที่เชื่อให้ “ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะนี่แหละ” “เพื่อ”)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐาน “ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆ เรื่องราว” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณช่วงนี้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 23-25    มาระโก 14:1-26

วันพุธที่ 13 มีนาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 28:13 “เชื่อฟัง & ทำตาม”

ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ และระวังที่จะกระทำตาม
พระเจ้าจะทรง@กระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหาง
@กระทำให้สูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลง

Q1 “ผลลัพธ์” ของการ “เชื่อฟัง” และ “ทำตาม” พระบัญญัติของพระเจ้า คือ…
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ “หนุนใจ” คุณ ให้ “เชื่อฟัง” และ “ทำตาม” พระบัญญัติของพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 20-22    มาระโก 13:24-37