วันอังคารที่ 15 มกราคม สดุดี 90:12 “สอนให้นับวัน”

ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญา

Q1 คำว่า “สอนให้นับวัน” เกี่ยวข้องกับ “มีจิตใจที่มีปัญญา” และ “การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน” อย่างไร? (ดู เอเฟซัส 5:15-16 ประกอบ)
Q2 ถ้าชีวิตคนเราสิ้นสุดลงที่ 80 ปี ตอนนี้คุณมีเวลาเหลืออีกมากน้อยแค่ไหน คุณจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่าอย่างไร? (ระบายสีทับช่องตามอายุของคุณ และดูว่า ชีวิตของคุณเหลือมากน้อยแค่ไหน)
หมายเหตุ : เอเฟซัส 5:15-16  15 เหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา 16 จงฉวยโอกาส  เพราะว่าทุกวันนี้เป็นกาลที่ชั่ว

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 36-38     มัทธิว 10:26-42

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม สดุดี 66:16-17 “ร้องทูล”

บรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้า ขอเชิญมาฟัง
และข้าพเจ้าจะบอกถึงว่าพระองค์ได้ทรงกระทำอะไรแก่ข้าพเจ้าบ้าง
ปากข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระองค์ และลิ้นข้าพเจ้าได้ยกย่องพระองค์

Q1 คำว่า “เชิญมาฟัง” “จะบอกถึง” “ได้ร้องทูล” และ “ได้ยกย่อง” สอดคล้องกับคำสอนใน 1 เธสะโลนิกา 5:18 อย่างไร?
Q2 คุณจะนำเอา “ทัศนคติ” และ “ท่าที่” ของผู้เขียนสดุดีบทนี้มาใช้ใน “ชีวิตแห่งการอธิษฐาน” ของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ : 1 เธสะโลนิกา 5:18 จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 33-35     มัทธิว 10:1-25

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม มีคาห์ 6:8 “พระประสงค์ของพระเจ้า”

มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี
และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า
นอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจกรุณา
และดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า

Q1 มีคาห์พูดถึง “พระประสงค์ของพระเจ้า” ที่มีในชีวิตของเราที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างน้อย 3 ประการคืออะไรบ้าง
Q2 คุณจะทำให้ “พระประสงค์ของพระเจ้า” ทั้ง 3 ประการ เป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 31-32     มัทธิว 9:18-38

รายการวันอาทิตย์ที่ 20 ม.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอุรัชนี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพัทธมน คุณณิชา
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร