วันอังคารที่ 12 มีนาคม มัทธิว 20:26-27 “ผู้นำ”

แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน
ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลาย ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้น
ผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของพวกท่าน

Q1 พระเยซูคริสต์ได้ให้ “หลักการ” สำหรับผู้ที่ต้องการเป็น “ผู้นำ” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ผู้นั้นจะต้อง”)
Q2 ถ้าคุณเป็น “ผู้นำ” ในคริสตจักร (ผู้รับใช้เต็มเวลา มัคนายก กรรมการ หัวหน้าแผนก หัวหน้ากลุ่มเซล ครูรวีฯ) คุณจะนำ “หลักการ” ในการเป็น “ผู้นำ” มาใช้ในชีวิตอย่างไร?  ถ้าคุณเป็น “สมาชิก” ในคริสตจักร คุณจะนำ “หลักการ” ในการเป็น “ผู้นำ” มาใช้ในการดำเนินชีวิต “สาวก” อย่างไร? (ดู มัทธิว 20:28 ประกอบ)
หมายเหตุ : มัทธิว 20:28 อย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 17-19    มาระโก 13:1-23

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม ยอห์น 13:34-35 “บัญญัติใหม่”

เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้า@รักซึ่งกันและกัน
เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจง@รักกันและกันด้วยอย่างนั้น
ถ้าเจ้าทั้งหลาย@รักกันและกัน
ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา”

Q1 “บัญญัติใหม่” ที่พระเยซูคริสต์มอบให้กับเหล่าสาวกมี “ใจความสำคัญ” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง@)
Q2 การทำตาม “บัญญัติใหม่” ของพระเยซูคริสต์ จะทำให้ทำคุณเป็น “สาวกที่แท้จริง” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 14-16    มาระโก 12:28-44

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 1 โครินธ์ 11:1 “จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า”

ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า
เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์

Q1 ทำไมเปาโลจึงกล้า “เรียกร้อง” ให้ผู้อ่านดำเนินชีวิตเหมือนกับตัวเขา? (สังเกตคำหลังคำว่า “เหมือนอย่าง”)
Q2 คุณจะพูดเหมือนเปาโลที่ว่า “ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า” กับคนในครอบครัว คนในโรงเรียน คนในที่ทำงาน หรือ กับพี่น้องในคริสตจักรพระคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 11-13    มาระโก 12:1-27

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019

สูจิบัตร 10 มีนาคม 2019

國語部程序表二〇一九年三月十日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  10 มีนาคม ค.ศ. 2019     เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณเพชรรัตน์ คุณกอบกาญจน์
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ [Read more…]

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุภัทรา คุณวรรณนิสา
ทีมต้อนรับ : คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญา