รายการวันที่ 23-24 ธ.ค. 2017

นมัสการรวมวันคริสตมาส เช้าวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. เริ่มเวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
คริสตมาสประกาศภาคภาษาจีน วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค. เวลา 17.00 น. รับประทานอาหาร ที่ห้องโถงชั้น 1
เวลา 19.00 น. นมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1
คริสตมาสประกาศภาคภาษาไทย วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. เวลา 16.00 น. นมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหาร ที่ห้องโถงชั้น 1

รายการวันอาทิตย์ที่ 17 ธ.ค. 2017

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

รายการวันอาทิตย์ที่ 10 ธ.ค. 2017

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

รายการวันอาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. 2017

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก ที่ห้องประชุมชั้น 1 (เพื่อรับรองงบประมาณปี 2018) ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้ามาร่วมประชุม หลังจากเลิกนมัสการ
ประชุมครูรวีฯ เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31
ประชุมอนุกรรมการสรรหามัคนายก เวลา 13.15 น. ที่ห้อง 33

รายการวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. 2017

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก เพื่อชี้แจงงบฯ ปี 2018 เวลา 12.00 (หลังนมัสการ) ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานคริสตจักร เวลา 13.00-15.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1