รายการวันที่ 21-22 ธ.ค. 2019

นมัสการรวมวันคริสตมาส เช้าวันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. เริ่มเวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
คริสตมาสประกาศภาคภาษาจีน วันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. เวลา 17.30 น. รับประทานอาหาร ที่ห้องโถงชั้น 1 เวลา 19.00 น. นมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1
คริสตมาสประกาศภาคภาษาไทย วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. เวลา 16.00 น. นมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1 เวลา 18.00 น. รับประทานอาหาร ที่ห้องโถงชั้น 1 เวลา 20.00 น. ร้องเพลงคริสตมาสที่ Terminal 21

รายการวันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

รายการวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

รายการวันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2019

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่ห้อง 31 (ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม)
ประชุมสมาชิก เพื่อรับรองงบฯ ปี 2020 (หลังนมัสการ) ที่ห้องประชุมชั้น 1 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมครูรวีฯ เวลา 13.30-14.30 น. ที่ห้อง 31

รายการวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก เพื่อชี้แจงงบฯ ปี 2020 (หลังนมัสการ) ที่ห้องประชุมชั้น 1 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม
สามัคคีธรรมกลุ่มเซล เวลา 13.15 น. ที่ห้อง 50