ค่ายคริสตจักรปี 2019

ค่ายคริสตจักร จะจัดขึ้น วันเสาร์ที่ 10 อาทิตย์ที่ 11 และจันทร์ที่ 12 สิงหาคม ที่ มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี วิทยากร คือ อ.ประยูร ลิมะหุตระเศรณี ขอเชิญพี่น้องทุกท่านจัดเวลาเพื่อไปร่วมค่าย

ค่ายคริสตจักร ปี 2018

วันที่  เสาร์ที่ 11 อาทิตย์ที่ 12 และจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2018
สถานที่   มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี
วิทยากร  อ.ตู้กวางเย่า
หัวข้อ     ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า
รับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ –15 ก.ค. ที่คุณณัฐฐิติชญา คุณจางเฟิ่งฉิน และคุณซือติ้งเซิ่น ได้ที่โต๊ะต้อนรับ

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านจัดเวลาเพื่อจะมีโอกาสไปร่วมค่ายรับพระพร ร่วมสามัคคีธรรม และเรียนรู้พระคำด้วยกัน

ค่ายคริสตจักร 30-31 พ.ค. 1 มิ.ย.

สถานที่ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
วิทยากร อ.ไคเหมินชง
หัวข้อ “24/7”
รับสมัครค่าย ตั้งแต่วันนี้
ภาคภาษาไทย-คุณปิง / ภาษาจีน-คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ขอเชิญพี่น้องทุกท่านจัดเวลาเพื่อจะมีโอกาสไปร่วมค่ายรับพระพร และเรียนรู้พระคำด้วยกัน

ค่ายคริสตจักร 11-12-13 ก.ค. 2014

สถานที่ มวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี
วิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์
หัวข้อ “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”
รับสมัครค่าย วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน ภาคภาษาไทย-คุณสิชาญ ภาคภาษาจีน-คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ขอเชิญพี่น้องทุกท่านจัดเวลาเพื่อจะมีโอกาสไปร่วมค่าย รับพระพร และเรียนรู้พระคำด้วยกัน

ค่ายคริสตจักร 10-12 ส.ค. 2013

ค่ายคริสตจักร

หัวข้อค่าย : รักต้องรับใช้    วิทยากร : อ.ล่ายเถิงเซิน
สถานที่ : สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์พัทยา
รับสมัคร : คุณชูพรรณ คุณวรทัย คุณหยางเอินซิ่น

ขอเชิญพี่น้องจัดเวลาไปร่วมค่ายปีนี้ด้วยกัน