หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนธันวาคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความพยายามของสมาชิกทุกๆ คน และแผนกต่างๆ ในภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน ในการทำเป้าหมายปี 2018 ที่ว่า “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า” ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละคน เพื่อจะมีชีวิตที่ดำเนินบนพระวจนะของพระเจ้า มีชีวิตแห่งการอธิษฐาน และมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง ขอพระเจ้าทรงสานต่อให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์
2.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน ที่จะเกิดขึ้นในคริสตจักรพระคุณ [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปีนี้ คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดทำแผนงาน และงบประมาณของคณะกรรมการดำเนินงานไทย – จีน สำหรับปี 2019 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลางแล้ว อธิษฐานเผื่อการประชุมคณะกรรมการการเงินวันนี้ ในการรวบรวมงบประมาณทั้งหมด และสรุป เพื่อจะชี้แจงให้ที่ประชุมสมาชิกรับทราบในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน และลงมติรับรองในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว ศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปีนี้ คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศอินโนนีเซีย มีคนตายจำนวนมาก และมีผู้ได้รับผลกระทบว่า 6 ล้านคน ผู้ประสภัยพายุไต้ฝุ่นจ่ามีในประเทศญี่ปุ่นในฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ มีแผ่นดินถล่ม และน้ำท่วม สถานการณ์น้ำในประเทศไทย เพราะในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากพายุหลายลูก ทำให้มีความเสียหายในหลายพื้นที่ [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว ศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปีนี้ คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.สถานการณ์น้ำในประเทศไทย ตอนนี้มีน้ำท่วมในหลายจังหวัด และน้ำในเขื่อนหลายแห่งมีน้ำกักเก็บจำนวนมาก เผื่อการบริหารจัดการน้ำ (การปล่อยและการผันน้ำ) เพราะจะมีน้ำเข้ามาเติมอีกในช่วงฤดูฝนนี้ [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปี 2018 คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.สถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานี้ เขื่อนแตกที่ประเทศลาว แผ่นดินไหว ภูเขาไฟรินจานีถล่มที่อินโดนีเซีย ไฟป่าที่แคลิฟอร์เนีย ไต้ฝุ่นเข้าที่ญี่ปุ่น น้ำท่วมใหญ่ที่อินเดีย และพม่า เผื่อการช่วยเหลือที่จะเข้าถึงผู้ประสบภัยเหล่านั้น [Read more…]