หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง
(ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ได้ด้วยตนเอง (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้าและเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานประกาศคริสตมาสของภาคภาษาไทย และภาษาจีนที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี อธิษฐานเผื่อการเลี้ยงดูผู้ที่ตัดสินใจรับเชื่อ และการติดตามผลผู้ที่สนใจที่จะมีโอกาสมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนธันวาคม 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน
2.การลงมติรับรองแผนงานและงบประมาณแผนกต่างๆ ของคริสตจักรปี 2020 ในวันนี้ และการดำเนินงานตามแผนงานในปี 2020 ที่จะมาถึง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน
2.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับมิชชั่นทีมของคริสตจักร ทั้งที่ภูเก็ต และอุบลราชธานี ที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี และทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัย อธิษฐานขอพระเจ้าจะทรงทำงานของพระองค์กับพี่น้องในคริสตจักรอาเซี่ยนภูเก็ต รวมทั้งเด็กนักเรียน และครูโรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน
2.สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพ ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐานตลอดหนึ่งสัปดาห์ ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้มีฝน หรือลม ที่จะพัดพานำฝุ่นเหล่านี้ออกจากกรุงเทพ อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา และประชาชนที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน
2.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายคริสตจักร 10-12 สิงหาคม 2019 “หยั่งราก เกิดผล” ที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี อธิษฐานเผื่อพระวจนะขอพระเจ้าจะเกิดผลในชีวิตทุกๆ คน และเกิดผลตามน้ำพระทัยของพระเจ้า [Read more…]