หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.       สมาชิกทุกคนที่จะเติบโตกับพระเจ้า ผ่านการเฝ้าเดี่ยว การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร โดยมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนกับคำขวัญปีนี้ของคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
2.       การสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศ ทั้ง 2 ชั้นในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 16.00 น. ซึ่งตอนนี้มีนักเรียน 20 คน (นักเรียนใหม่ 12 คน นักเรียนเก่า 8 คน ในจำนวนนี้มี 15 คน ไม่เป็นคริสเตียน) ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังทีมอาจารย์ผู้สอน คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณวรีรัตน์ และคุณภีรพรรณ
3.       การเตรียมค่ายคริสตจักรในวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2011 ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ พัทยา อธิษฐานเผื่อคุณวีระวงษ์ ซึ่งเป็นประธานค่าย และคณะกรรมการในการจัดเตรียมรายการต่างๆ รวมถึงวิทยากรของค่ายคือ อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.      สมาชิกทุกคนที่จะเติบโตกับพระเจ้า ผ่านการเฝ้าเดี่ยว การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร  โดยมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนกับคำขวัญปีนี้ของคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
2.      การสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศ ทั้ง 2 ชั้นในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 16.00 ซึ่งตอนนี้มีนักเรียน 20 คน (นักเรียนใหม่ 12 คน นักเรียนเก่า 8 คน ในจำนวนมึ 15 คนไม่เป็นคริสเตียน) ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังทีมอาจารย์ผู้สอน คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณวรีรัตน์ และคุณภีรพรรณ
3.      งานฟื้นฟูของคริสตจักรในหัวข้อ “การเชื่อฟัง การอัศจรรย์ การเปลี่ยนแปลง” โดย ศจ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์ ในวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2011 ขอพระเจ้าทรงนำการฟื้นฟูและการเปลี่ยนแปลงมาถึงสมาชิกทุกๆ คน [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.       สมาชิกทุกคนที่จะเติบโตกับพระเจ้า ผ่านการเฝ้าเดี่ยว การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร โดยมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนกับคำขวัญปีนี้ของคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
2.       การประชุมของคณะกรรมการการเงิน (วันนี้) ในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดในพันธกิจของพระเจ้า
3.       การประชุมวางแผนการสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศ (วันนี้) เพื่ออธิษฐานด้วยกัน และอธิษฐานเผื่อการเตรียมตัวของครูผู้สอน และนักเรียนที่จะสมัครเข้ามา โดยจะมีชั้นเรียนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00-16.00 น. [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.       ชีวิตของสมาชิกทุกๆ คนที่จะเอาจริง เอาจัง และติดสนิทกับพระเจ้า เป็นสาวกที่เข้มแข็ง มีชีวิตที่รักการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และเฝ้าเดี่ยว ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกๆ วัน
2.       ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคณะกรรมการสรรหามัคนายกในการติดต่อทาบทามมัคนายกจำนวน 4 คน และจะนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม เพื่อจะอธิษฐานและลงมติรับรองต่อไป
3.       การจัดเตรียมงานคริสตมาสประกาศภาคภาษาจีนในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม วิทยากร อ.เหอหย่งจ้าย  และงานคริสตมาสประกาศภาคภาษาไทยในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม ที่จะมีการเล่นเกมส์ตามฐาน ร้องเพลง และการเทศนา [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. ชีวิตของสมาชิกทุกคนที่จะเอาจริงเอาจัง และติดสนิทกับพระเจ้า เป็นสาวกที่เข้มแข็ง มีชีวิตที่รักการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และเฝ้าเดี่ยว ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน
  2. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดทำแผนงานและการจัดทำงบประมาณของทุกแผนกทั้งในภาคภาษาจีน และภาษาไทย อธิษฐานเผื่อการประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานการเงินฯ ในวันนี้ (17 ตุลาคม) เพื่อพิจารณา ตรวจทาน ก่อนที่จะนำส่งต่อให้คณะธรรมกิจพิจารณาในวันที่ 31 ตุลาคม 2010 [Read more…]