สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

สูจิบัตร 27 พฤษภาคม 2018

國語部程序表二〇一八年五月廿七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  27 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวันดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุมล คุณภัทรพร
ทีมต้อนรับ :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018

สูจิบัตร 20 พฤษภาคม 2018

國語部程序表二〇一八年五月廿日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  20 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณอรวรรณ คุณนฤมล
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณอุไรพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018

สูจิบัตร 13 พฤษภาคม 2018

國語部程序表二〇一八年五月十三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  13 พฤษภาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสิชาญ คุณคณิน
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018

สูจิบัตร 6 พฤษภาคม 2018

國語部程序表二〇一八年五月六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  6 พฤษภาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ผู้นำประชุม :  คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณชูพรรณ/คุณศิริพร
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณวลีพรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณอานนท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวรวดี คุณวรทัย คุณสยุมพร คุณหลี่ชิงชิง คุณจางเฟิ่งฉิน คุณจ้าวกั๋วรุ่ย [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018

สูจิบัตร 29 เมษายน 2018

國語部程序表二〇一八年四月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  29 มีนาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณวิทย์
ผู้เทศนา :  อ.สันติ แก้วเตชะ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรรณี คุณวิภาวัลย์
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]