สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018

สูจิบัตร 16 กันยายน 2018

國語部程序表二〇一八年九月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  16 กันยายน ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชูพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณน้ำทิพย์ คุณอรวรรณ
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณอุไรพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018

สูจิบัตร 9 กันยายน 2018

國語部程序表二〇一八年九月九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  9 กันยายน ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณภัทรพร คุณภีรพรรณ
ทีมต้อนรับ :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018

สูจิบัตร 2 กันยายน 2018

國語部程序表二〇一八年九月二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  2 กันยายน ค.ศ. 2018  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.นันทชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสุมล/คุณสยุมพร
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณวลีพรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณอานนท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณสยุมพร คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณหลี่ชิงชิง คุณจางเฟิ่งฉิน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018

สูจิบัตร 26 สิงหาคม 2018

國語部程序表二〇一八年八月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  26 สิงหาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณอภิรดี คุณกอมณี
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018

สูจิบัตร 19 สิงหาคม 2018

國語部程序表二〇一八年八月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  19 สิงหาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณขวัญเนตร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณนฤมล คุณวรทัย
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]