สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 26 ธันวาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์ ผู้นำเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอรวรรณ/คุณเฉิงจิ้ง ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเสริม  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณดิเรก [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010

สูจิบัตร 19 ธ.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 19 ธันวาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:30 น.

ผู้นำประชุม : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ผู้นำเพลงสั้น : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณสุวรรณา ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณทวี  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณรพีพรรณ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010

สูจิบัตร 12 ธ.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 12 ธันวาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณน้ำทิพย์/คุณนงค์ลักษณ์ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภีรพรรณ  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชูพรรณ/คุณชนมน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2010

สูจิบัตร 5 ธ.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 5 ธันวาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณสุนทรีย์ ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณชูพรรณ/คุณสมสิริ  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพานฮุ่ยจู
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณโจวยวี่เฉิน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณลดาวัลย์
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณนงค์ลักษณ์  ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2010

สูจิบัตร 28 พ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010  เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณสิชาณีญ์/คุณพัทธมน ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอรวรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจำเริญ  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชูพรรณ/คุณอุลัย [Read more…]