สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2010

สูิจิบัตร 15 ส.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 15 สิงหาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ  ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณศิลดา/คุณสิชาณีย์  ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจินตนาภรณ์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2010

สูจิบัตร 8 ส.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 8 สิงหาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ  ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณดวงพร/คุณชูพรรณ  ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวิทย์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณจำเริญ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2010

สูจิบัตร 1 ส.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 1 สิงหาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์ ผู้นำประชุม : คุณพิชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอรวรรณ/คุณเฉินเสี่ยวหลิง ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณเฉินข่ายจง คุณหยูเฟย คุณเหอจื่อหวาย  ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม 2010

สูจิบัตร 25 ก.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :
25 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณขนิษฐา/คุณอรวรรณ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิริ ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณภูมินทร์/คุณรพีพรรณ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2010

สูจิบัตร 18 ก.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ  ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณพันไมล์/คุณสิชาณีย์  ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจินตนาภรณ์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณนงค์ลักษณ์ [Read more…]