สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011

สูจิบัตร 19 มิ.ย. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 19 มิถุนายน ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณปริญญา
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณอรวรรณ/คุณอุรัชนี ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอุลัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์ ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณชนมน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2011

สูจิบัตร 12 มิ.ย. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ : 12 มิถุนายน ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณดวงพร/คุณพรรณี ผู้อ่านพระวจนะ : คุณปาริชาติ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชูพรรณ ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณพรพรรณา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2011

สูจิบัตร 5 มิ.ย. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 5 มิถุนายน ค.ศ. 2011 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ์ ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสุมล/คุณมุกดา  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณสมสิริ คุณจ้าวเจวียน คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์ ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเสริม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2011

สูจิบัตร 29 พ.ค. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณพรรณี/คุณพรพรรณา ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณภูมินทร์ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2011

สูจิบัตร 22 พ.ค. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณอุลัย/คุณนงค์ลักษณ์ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจำเริญ ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณรพีพรรณ [Read more…]