สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2010

สูจิบัตร 20 มิ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 20 มิถุนายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณขนิษฐา/คุณอรวรรณ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชูพรรณ/คุณชนมน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2010

สูจิบัตร 13 มิ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 13 มิถุนายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณดวงพร/คุณวรวดี ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเทียนชัย  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณนงค์ลักษณ์ /คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2010

สูจิบัตร 6 มิ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ : 6 มิถุนายน ค.ศ. 2010  เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณวิทย์/คุณสุนทรีย์  ผู้นำประชุม : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสุมล/คุณศิริพร  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณวีระชัย คุณหยูเฟย คุณเสริม  ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฉวีวรรณ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา [Read more…]