วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม สดุดี 37:5 “มอบไว้กับพระองค์”

จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้า
@วางใจในพระองค์ และพระองค์@จะทรงกระทำให้สำเร็จ

Q1 ทำไมผู้เขียนสดุดีจึงหนุนใจให้เรามอบ “ทางของท่าน” (ชีวิตของเรา) ไว้กับพระเจ้า? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนคุณจำเนื้อหาได้ อธิษฐานมอบชีวิตของคุณไว้กับพระเจ้า โดยเฉพาะในเรื่องที่คุณวิตกกังวล ไม่สบายใจ หรือไม่มีทางออก

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 56-58        2 เธสะโลนิกา 2

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม มัทธิว 5:23-24 “คืนดี”

เหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้ว และระลึกขึ้นได้ว่า
พี่น้อง@มีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่าน จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา
@กลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน

Q1 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ทำให้การนมัสการพระเจ้า “ไม่เป็นที่พอพระทัย” ของพระเจ้า? (สังเกตคำหลัง @ ประกอบ และดู 1 ยอห์น 4:20 ประกอบ)
Q2 คิดถึง “พี่น้อง” ในคริสตจักรพระคุณ มีใครที่คุณขัดเคืองใจ ไม่พอใจ อธิษฐานขอสติปัญญา คำพูด และกำลังที่จะไปพูดคุย เพื่อจะกลับคืนดีกัน และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
หมายเหตุ: 1 ยอห์น 4:20 ถ้าผู้ใดว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า” และใจยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสา เพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้ว จะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นไม่ได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 53-55        2 เธสะโลนิกา 1

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม ฟีลิปปี 3:14 “อยู่ในชัยชนะ”

ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล
ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ

Q1 คำว่า “เพื่อจะได้รับรางวัล” “ให้เราไปรับ” สอดคล้องกับคำพูดที่ว่า “คริสเตียนไม่ได้ดำเนินชีวิตเพื่อจะได้รับชัยชนะ แต่คริสเตียนดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะ” อย่างไร? (ดู 1 ยอห์น 5:4-5 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ “หนุนใจ” คุณในการดำเนินชีวิตที่ “อยู่ในชัยชนะ” อย่างไร? (ดู 1 ยอห์น 5:18 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1ยอห์น 5:4-5 4 เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยต่อโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลก 5 ใครเล่าชนะโลก ไม่ใช่คนอื่น คือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง
1 ยอห์น 5:18 เราทั้งหลายรู้ว่า คนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป แต่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองรักษาเขา และมารร้ายไม่แตะต้องเขา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 50-52        1 เธสะโลนิกา 5

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2 โครินธ์ 6:1 “ร่วมรับใช้”

ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระคริสต์แล้ว เราจึงขอวิงวอนท่านว่า
@อย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น

Q1 เปาโล “เตือนสติ” ผู้ที่เชื่อ เมื่อต้อง “ทำงานร่วมรับใช้พระเจ้า” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @ และดู ฟีลิปปี 2:12 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ “หนุนใจ” คุณสำหรับการมีส่วน “ร่วมรับใช้” ในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: ฟีลิปปี 2:12 เหตุฉะนี้ พวกที่รักของข้าพเจ้า เมื่อท่านเชื่อฟังทุกเวลาฉันใด ท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์ประพฤติ เพื่อให้ได้ความรอด ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นฉันนั้น มิใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้น แต่จงยิ่งประพฤติให้มากขึ้น ในเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 47-49        1 เธสะโลนิกา 4

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 1 เปโตร 2:9 “ทรงเลือก”

แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว
เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์  เป็นชนชาติของพระเจ้า
โดยเฉพาะ 
เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์
ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายnให้ออกมาจากความมืด
เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์

Q1 พระเจ้าทรง “เลือกเรา” โดยมี “เป้าหมาย” อะไรบ้าง?
Q2 คุณดำเนินชีวิตสมกับ “การทรงเลือก” ของพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 45-46        1 เธสะโลนิกา 3