วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน สุภาษิต 12:18 “คำพูดพล่อยๆ & ลิ้นของปราชญ์”

บางคนที่คำพูดพล่อยๆ ของเขาเหมือนดาบแทง
แต่ลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้

Q1 ผลลัพธ์ของ “คำพูดพล่อยๆ” และ “ลิ้นของปราชญ์” แตกต่างกันอย่างไร?
Q2 คุณมี “คำพูดพล่อยๆ” อะไรบ้างที่ต้องการจะตัดทิ้ง และคุณต้องการ “ลิ้นของปราชญ์” แบบไหนในชีวิตของคุณ คิดทบทวน และอธิษฐานขอกับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          บทเพลงคร่ำครวญ 1-2        ฮีบรู 10:1-18

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน ฮีบรู 12:1 “วิ่งแข่ง”

เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว
ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น
ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา

Q1 ผู้เขียนฮีบรูใช้ภาพของ “การวิ่งแข่ง” มาเปรียบเทียบกับ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” ซึ่งถ้าจะไปให้ถึง “เส้นชัย” หรือ “เป้าหมาย” ของชีวิต ผู้เขียนฮีบรูให้คำแนะนำไว้ 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “คำแนะนำ” ทั้ง 3 ประการ มาใช้ในการวิ่งแข่งไปสู่ “เป้าหมายในชีวิต” ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 51-52        ฮีบรู 9

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน สดุดี 118:2 “วันของพระเจ้า”

นี่เป็นวันซึ่งพระเจ้า ได้ทรงสร้าง
ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในวันนั้น

Q1 อะไรคือ “เหตุผล” ที่เราควรจะ “เปรมปรีดิ์” และ “ยินดี” ในวันของพระเจ้า (การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์)?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้มาใช้ใน “วันนี้” ซึ่งเป็น “วันของพระเจ้า” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 50              ฮีบรู 8

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน ฟีลิปปี 2:12 “จงประพฤติ”

เหตุฉะนี้ พวกที่รักของข้าพเจ้า เมื่อท่านเชื่อฟังทุกเวลาฉันใด
ท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์ประพฤติ เพื่อให้ได้ความรอด
ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นฉันนั้น มิใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้น
แต่จงยิ่งประพฤติให้มากขึ้น ในเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย

Q1 คำว่า “เชื่อฟังทุกเวลา” และ “เกรงกลัวและตัวสั่น” เกี่ยวข้องกับ “การประพฤติของผู้ที่เชื่อ” อย่างไร?
Q2 “จงอุตส่าห์ประพฤติ” และ “จงยิ่งประพฤติให้มากขึ้น” กำลัง “เตือนสติ” คุณในการประพฤติเรื่องใด?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 48-49        ฮีบรู 7

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน โรม 6:10-11 “การตาย” & “การเป็นขึ้นมา”

ด้วยว่าซึ่งพระองค์ได้ทรงตายนั้นพระองค์ได้ทรงตายต่อบาปหนเดียวเป็นพอ
แต่ซึ่งพระองค์ทรงชีวิตอยู่นั้น พระองค์ทรงชีวิตสนิทกับพระเจ้า
เหมือนกันเช่นนั้นแหละ ท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป
และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์

Q1 เปาโลได้เปรียบเทียบ “การตาย” และ “การเป็นขึ้นมา” ของพระเยซูคริสต์ กับ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง” และ “มี”)
Q2 “การตาย” และ “การเป็นขึ้นมา” ของพระเยซูคริสต์มีผลต่อ “การดำเนินชีวิต” ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 46-47        ฮีบรู 6