วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม ลูกา 1:37 “ทรงกระทำไม่ได้”

เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้

Q1 คุณกำลังเผชิญหน้ากับ “สถานการณ์” ใดบ้างที่ดูเหมือนว่า “ไม่มีทางออก” “ไม่มีทางเป็นไปได้”เขียนสถานการณ์เหล่านั้นออกมา?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ ช้าๆ สัก 2-3 รอบ จนคุณจำได้ นำสิ่งที่เป็นปัญหาที่คุณเขียนออกมาอธิษฐาน และมอบวางไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 107-109   1 โครินธ์ 4

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม สดุดี 150:6 “ทุกสิ่งที่หายใจ”

จงให้ทุกสิ่งที่หายใจ สรรเสริญพระเจ้า
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

Q1 ทำไม “ทุกสิ่ง (มนุษย์ทุกคน) ที่หายใจ” จึงควรสรรเสริญพระเจ้า? (ดู ปฐมกาล 2:7 ประกอบ)
Q2 คุณจะสรรเสริญพระเจ้าในขณะที่คุณ “ยังมีลมหายใจ” อย่างไร?
หมายเหตุ: ปฐมกาล 2:7 พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน ระบายลมปราณเข้าทางจมูก มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 105-106   1 โครินธ์ 3

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 1 ทิโมธี 6:7 “เกิด & ตาย”

เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใด
เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้น

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ให้แง่คิดเกี่ยวกับ “การเกิด” และ “การตาย” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำแง่คิดจากพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร? (ดู ฟีลิปปี 1:20 ประกอบ)
หมายเหตุ: ฟีลิปปี 1:20  เพราะว่าเป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวัง ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆ เลย แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใด บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 103-104   1 โครินธ์ 2

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม ฮีบรู 3:13 “เตือนสติกันและกัน”

ท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกว่า “วันนี้”
เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไป เพราะเล่ห์กลของบาป

Q1 ทำไมเราจึงควรที่จะ “เตือนสติกันและกัน” ทุกวัน?
Q2 คิดถึงใครสักคนที่คุณคิดว่า “วันนี้” จะต้องไปเตือนสติเขา อธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้า และไปคุยกับเขาคนนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 100-102   1 โครินธ์ 1

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 1 เปโตร 4:11 “ถวายเกียรติแด่พระเจ้า”

ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะพูด ก็ให้กล่าวเหมือนหนึ่งกล่าวพระภาษิตของพระเจ้า
ถ้าคนใดกระทำบริการ ก็จงให้บริการตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทาน
เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้เกียรติในการทั้งปวง โดยทางพระเยซูคริสต์
พระสิริและไอศวรรยานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน

Q1 เปโตรได้ให้ “หลักการ” อย่างน้อย 2 ประการ ที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราให้เป็นที่ “ถวายเกียรติแด่พระเจ้า” คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “หลักการ” ของพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 97-99   โรม 16