วันพุธที่ 21 สิงหาคม มัทธิว 20:34 “หัวใจของพระเยซูคริสต์”

พระเยซูมีพระทัยสงสาร ก็ทรงถูกต้องนัยน์ตาเขา
ในทันใดนั้นตาของเขาก็เห็นได้ และเขาทั้งสองได้ติดตามพระองค์ไป

Q1 คำว่า “มีพระทัยสงสาร” “ทรงถูกต้องนัยน์ตา” และ “เขาก็เห็นได้” สะท้อนให้เห็นถึง “หัวใจของพระเยซูคริสต์” อย่างไร? (ดู มัทธิว 20:28 ประกอบ)
Q2 “หัวใจของพระเยซูคริสต์” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: มัทธิว 20:28 อย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 107-109        1 โครินธ์ 4

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม มาระโก 14:6 “กระทำการดี”

ฝ่ายพระเยซูตรัสแก่คนเหล่านั้นว่า
“อย่าว่าเขาเลย กวนใจเขาทำไม เขาได้กระทำการดีแก่เรา”

Q1 ผู้หญิงคนนี้ได้ “กระทำการดี” ต่อพระเยซูคริสต์อย่างไร? (ดู มาระโก 14:3 ประกอบ)
Q2 คุณ “จะกระทำการดี” เพื่อพระเยซูคริสต์อย่างไร? (คิดและเขียนออกมาสัก 2 ประการ)
หมายเหตุ: มาระโก 14:3 ในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานี ในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อน ขณะเมื่อทรงนั่งเสวยพระกระยาหารอยู่ มีหญิงผู้หนึ่งถือผอบน้ำมันหอมนาระดา ที่มีราคามากมาเฝ้าพระองค์ แล้วเปิดผอบเทน้ำมันนั้นลงบนพระเศียรของพระองค์ (ซึ่งเป็นการกระทำที่เล็งถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 105-106        1 โครินธ์ 3

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม เอเฟซัส 5:4 “คำพูด”

ทั้งอย่าพูดหยาบคาย พูดเล่นไม่เป็นเรื่อง
และพูดตลกหยาบโลนเกเร ซึ่งเป็นการไม่สมควร แต่ให้ขอบพระคุณดีกว่า

Q1 เปาโลให้คำแนะนำเกี่ยวกับ “คำพูดที่ไม่ควรพูด” และ “คำพูดที่ควรพูด” คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะ ละ ลด หลีกเลี่ยง เลิก “คำพูดที่ไม่ควรพูด” ทั้ง 3 ประการ และเพิ่ม “คำพูดที่ควรพูด” ให้มีมากขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 103-104        1 โครินธ์ 2

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 1 โครินธ์ 1:18 “กางเขน”

คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่
แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า

Q1 “คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า” และ “คนที่เชื่อพระเจ้า” มีมุมมองเกี่ยวกับ “กางเขน” แตกต่างกันอย่างไร?
Q2 “มุมมองต่อไม้กางเขน” มีผลต่อ “การนมัสการพระเจ้าของคุณ” ในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 100-102        1 โครินธ์ 1

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม โรม 14:7 “การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้”

ในพวกเราไม่มีผู้ใดมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองฝ่ายเดียว
และไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองฝ่ายเดียว

Q1 เปาโลให้ “หลักการ” สำหรับ “การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ไม่มี” และดู กิจการ 20:35 ประกอบ)
Q2 คุณจะมี “ชีวิตอยู่เพื่อคนอื่น” อย่างไร?
หมายเหตุ: กิจการ 20:35 ข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้ว ให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อย ระลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่า ‘การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ’

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 97-99            โรม 16