วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม สดุดี 105:4-5 “แสวงหา”

จงแสวงหาพระเจ้า และพระกำลังของพระองค์
แสวงพระพักตร์ของพระองค์เรื่อยไป
จงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ
การมหัศจรรย์และคำพิพากษาแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์

Q1 “การแสวงหาพระเจ้า” จะทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “จงระลึก”)
Q2 คุณมีท่าทีใน “การแสวงหาพระเจ้า” เมื่อเทียบกับ “การแสวงหาสิ่งอื่นๆ” ในชีวิต (การเรียน การงาน เงิน ฯลฯ) อย่างไร? (ดู มัทธิว 6:33 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 6:33 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​แสวงหา​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​ให้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญติ 32-34    มาระโก 15:26-47

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม สดุดี 103:17 “สำแดงความรัก”

แต่ความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นดำรงอยู่ ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล
ต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลน

Q1 พระเจ้าทรง “สำแดงความรัก” ของพระองค์ต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ตั้งแต่” “และ”)
Q2 ใช้เวลานี้ทบทวนถึง “ความรักของพระเจ้า” ที่พระองค์ทรงสำแดงในชีวิตของคุณ  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 30-31    มาระโก 15:1-25

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม สดุดี 146:2 “ความปรารถนา”

ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้า ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่
ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้าพเจ้า ขณะที่ข้าพเจ้ายังเป็นอยู่

Q1 อะไรคือ “ความปรารถนา” ของผู้เขียนสดุดีบทนี้ ที่ “อยากจะทำ” ตราบที่เขายังมีชีวิตอยู่?
Q2 “ความปรารถนา” ของผู้เขียนสุดดีบทนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เฉลยธรรมบัญญัติ 28-29    มาระโก 14:54-72

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม ฮาบากุก 3:17-18 “ความหวัง”

แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบาน หรือเถาองุ่นไม่มีผล ผลมะกอกเทศก็ขาดไป
ทุ่งนามิได้เกิดอาหาร ฝูงสัตว์ขาดไปจากคอก และไม่มีฝูงวัวที่ในโรง
ถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้า
ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า

Q1 ฮาบากุกใช้คำว่า “ไม่มีดอก” “ไม่มีผล” “ขาดไป” “ไม่เกิดอาหาร” และ “ไม่มีฝูงวัว” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพหลังการพ่ายแพ้สงครามที่จะเกิดขึ้นกับอิสราเอล  แต่ “สิ่งใด” ที่ยังเป็น “ความหวัง” ของฮาบากุก? (สังเกตคำหลังคำว่า “ถึงกระนั้น”)
Q2 “ความหวัง” ของฮาบากุกจะเป็น “ความหวังของคุณ” ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เฉลยธรรมบัญญัติ 26-27    มาระโก 14:27-53

วันพุธที่ 14 มีนาคม ยอห์น 10:14 “ผู้เลี้ยงที่ดี”

เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี เรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเรา

Q1 คำว่า “เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี” เกี่ยวข้องกับ “เรารู้จักแกะของเรา” อย่างไร?
Q2 คุณ “รู้จักพระเยซูคริสต์” ในฐานะของ “ผู้เลี้ยงที่ดี” อย่างไร? คิด ทบทวน อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการได้รู้จักพระเยซูคริสต์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เฉลยธรรมบัญญัติ 23-25    มาระโก 14:1-26