วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม อิสยาห์ 7:14 คริสตมาส I – “อิมมานูเอล”

เพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเอง
ดูเถิด หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง
และเขาจะเรียกนามของท่านว่า “อิมมานูเอล”

Q1 “ชื่อของพระเยซูคริสต์” ได้ถูกพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมว่า “อิมมานูเอล” ชื่อนี้มีความหมายว่าอย่างไร? (ดู มัทธิว 1:22-23 ประกอบ)
Q2 คิดถึงความหมายของคำว่า “อิมมานูเอล” ใช้เวลานี้อธิษฐาน และเตรียมตัวสำหรับเทศกาลคริสตมาสที่จะมาถึงในปีนี้
หมายเหตุ: มัทธิว 1:22-23 ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้า ซึ่งตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่า  ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล (แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โอบาดีห์        วิวรณ์ 9

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2 ทิโมธี 2:24 “ผู้รับใช้”

ฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาท
แต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคน เป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทน

Q1 เปาโลได้บอกถึง “คุณลักษณะของผู้รับใช้ของพระเจ้า” ที่ควรจะมี 4 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 เราทุกคนต่างเป็น “ผู้รับใช้ของพระเจ้า” คุณคิดว่า คุณต้องการคุณลักษณะใดมากที่สุดใน 4 ประการนี้? เพราะเหตุใด?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อาโมส 7-9             วิวรณ์ 8

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม ลูกา 22:35 “ขัดสนสิ่งใดบ้างหรือ?”

พระองค์ (พระเยซู) จึงตรัสถามเหล่าสาวกว่า
“เมื่อเราได้ใช้ท่านทั้งหลายออกไป โดยไม่มีถุงเงิน
ไม่มีย่าม ไม่มีรองเท้านั้น ท่านขัดสนสิ่งใดบ้างหรือ”
เขาทั้งหลายทูลตอบว่า “หามิได้”

Q1 แม้ว่าสาวกจะยากลำบากเมื่อต้องออกไปประกาศ (เพราะไม่มีถุงเงิน ไม่มีย่าม ไม่มีรองเท้า) แต่เมื่อพระเยซูถามว่า “ท่านขัดสนสิ่งใดบ้างหรือ?” คำตอบที่สาวกตอบกลับมาคือ “หามิได้”  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? (ดู มัทธิว 6:31-33 ประกอบ)
Q2 คำถาม “ท่านขัดสนสิ่งใดบ้างหรือ?” และคำตอบที่ว่า “หามิได้” หนุนใจคุณในการเป็นสาวก ในการติดตามพระเยซูคริสต์ และการทำงานรับใช้พระองค์อย่างไร?
หมายเหตุ: มัทธิว 6:31-33  เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อาโมส 4-6             วิวรณ์ 7

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2 โครินธ์ 3:3 “หนังสือของพระคริสต์”

ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ ซึ่งเราได้เขียนไว้มิใช่ด้วยน้ำหมึก
แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์

Q1 การเป็น “หนังสือของพระคริสต์” และ “ถูกเขียนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” หมายความว่าอย่างไร? (ดู โคโลสี 1:9-10 ประกอบ)
Q2 คุณจะเป็น “หนังสือของพระคริสต์” ที่ผู้คนอยากหยิบขึ้นมาอ่าน แล้วอ่านต่อจนจบได้อย่างไร?
หมายเหตุ: โคโลสี 1:9-10 “เพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยิน เราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่าน ให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ เพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง และจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อาโมส 1-3             วิวรณ์ 6

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม สดุดี 90:12 “นับวัน”

ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญา

Q1 “การนับวัน” และ “การมีจิตใจที่มีปัญญา” จะมีส่วนช่วยให้การดำเนินชีวิตของเรา “มีความสุข” ได้อย่างไร? (ดู สดุดี 90:10 ประกอบ)
Q2 ถ้าชีวิตของคุณต้องสิ้นสุดลงที่ 70 ปี หรือ 80 ปี ลองนับดูว่า คุณเหลือเวลาในชีวิตอีกเท่าไร? และ คุณจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไร?
หมายเหตุ: สดุดี 90:10 “กำหนดปีของข้าพระองค์คือเจ็ดสิบ หรือสุดแต่เรื่องกำลังก็ถึงแปดสิบ แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่งานและความลำบาก ไม่ช้าก็สูญไปและข้าพระองค์ก็จากไป”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยเอล 1-3        วิวรณ์ 5