วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม ฟิลิปปี 1:20 “ความปรารถนา”

เพราะว่าเป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวัง
ว่า@ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆ เลย
แต่เมื่อก่อนทุกครั้ง@มีใจกล้าเสมอฉันใด บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น
พระคริสต์จะ@ได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ
@แม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย

Q1 อะไรคือ “ความปรารถนา” และ “ความหวัง” ของเปาโล?
Q2 “ความปรารถนา” และ “ความหวัง” ของเปาโลเป็นแบบอย่างสำหรับคุณในการตั้ง “เป้าหมาย” ในชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศาวดาร 28-29             ยอห์น 9:24-41

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม สดุดี 90:12 “นับวันเวลา”

ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญา

Q1 ทำไมการเรียนรู้ที่จะ “นับวันเวลา” ในชีวิต และการมี “สติปัญญา” จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคม “วันนี้”? (ดู ยากอบ 4:14 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้กำลัง “เตือนสติ” คุณในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร?
หมายเหตุ: ยากอบ 4:14  แต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้  ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่า ท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศาวดาร 25-27             ยอห์น 9:1-23

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ฮีบรู 12:1 “ชีวิตที่เติบโต”

เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว
ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น
ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา

Q1 คำว่า “ละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่” “บาปที่เกาะแน่น” “วิ่งแข่ง” “ความเพียรพยายาม” และ “ได้กำหนดไว้” เกี่ยวข้องกับ “การมีชีวิตที่เติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ” อย่างไร?
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า มีสิ่งใดที่เป็น “ตัวถ่วง” ในการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าในการที่จะละทิ้งสิ่งเหล่านั้น และเดินหน้ากับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศาวดาร 22-24             ยอห์น 8:31-59

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 1 ทิโมธี 4:14ก “ความสามารถ”

“อย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่าน”

Q1 อะไรคือ “ความรู้” “ความสามารถ” “ของประทาน” ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานไว้ในชีวิตของคุณ?
Q2 คุณจะพัฒนา “ความรู้” “ความสามารถ” “ของประทาน” ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศาวดาร 19-21             ยอห์น 8:1-30

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม มัทธิว 28:19-20 “เป็นสาวก”

เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา
ให้รับบัพติศมา*ในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้
นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”

Q1 การเป็น “สาวก” เกี่ยวข้องกับ “การรับบัพติสมา”* และ “การถือรักษาคำสอน” ของพระเยซูคริสต์อย่างไร? (ดู หมายเหตุ*ประกอบ)
Q2 ถ้าคุณเป็นคริสเตียน และยังไม่รับบัพติสมา ถึงเวลาที่คุณจะแสดงออกถึงความเชื่อของคุณด้วยการตัดสินใจรับบัพติสมาหรือยัง? แต่ถ้าคุณรับบัพติสมาแล้ว ใช้เวลานี้ทบทวนความเชื่อของคุณ และการถือรักษาคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณ ขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า
หมายเหตุ: การรับบัพติสมา* เป็นพิธีหนึ่งที่แสดงออกถึง การมีประสบการณ์ร่วมกับพระเยซูคริสต์ในการตาย การถูกฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตาย เหมือนใน ฟีลิปปี 3:10-11 ที่บอกว่า 10 ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์ และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดช เนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์นั้น และร่วมทุกข์กับพระองค์ คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ 11 ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศาวดาร 16-18             ยอห์น 7:25-53