วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม มัทธิว 5:9 “สร้างสันติ”

บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตร

Q1 “การสร้างสันติ” หมายถึง “การสร้างความสงบสุข สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น ทำให้กลับคืนดีกัน” ทำให้เราถูกเรียกว่า “เป็นบุตร” ได้อย่างไร?  (ดู เอเฟซัส 2:18-19 ประกอบ)
Q2 คุณจะดำเนินชีวิตวันนี้ให้สมกับเป็น “บุตรของพระเจ้า” และ “สร้างสันติ” ให้เกิดขึ้นในครอบครัว ในที่ทำงาน ในสังคม และในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: เอเฟซัส 2:18-19 18 เพราะว่าพระองค์(พระเยซูคริสต์) ทรงทำให้เราทั้งสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดา (คืนดีกับพระเจ้า) โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน 19 เหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไป แต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้า (เป็นบุตร)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 65-66       1 ทิโมธี 2

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม มัทธิว 5:8 “ใจบริสุทธิ์”

บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์  ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า

Q1 การมี “ใจบริสุทธิ์” (จิตใจที่ดีงาม ใจที่สะอาด ไม่ขุ่นมัว ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่มีความชั่วร้าย) จะทำให้เรามองเห็นพระเจ้าได้อย่างไร? (ดู มัทธิว 5:22-23 ประกอบ)
Q2 คุณจะเตรียมตัวเองให้มี “จิตใจที่บริสุทธิ์” พร้อมที่จะ “นมัสการพระเจ้า” ในวันพรุ่งนี้อย่างไร?
หมายเหตุ: มัทธิว 5:22-23 23 เหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้ว และระลึกขึ้นได้ว่า พี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่าน 24 จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา กลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 62-64       1 ทิโมธี 1

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม มัทธิว 5:7 “ใจกรุณา”

บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบ

Q1 การมี “ใจกรุณา” (ความปรารถนา ความสงสาร คิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์) จะทำให้เรามีความสุข และได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าอย่างไร? ( ดู กิจการ 20:35 ประกอบ)
Q2 ใครคือคนที่พระเจ้าอยากให้คุณสำแดง “ใจกรุณา” ด้วย จงลงมือทำวันนี้?
หมายเหตุ กิจการ 20:35 “ข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้ว ให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อย ระลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่า ‘การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ’

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 59-61       2 เธสะโลนิกา 3

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม มัทธิว 5:6 “หิวกระหาย”

“บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์”

Q1 การรู้สึก “หิวกระหาย” (ความปรารถนาอย่างแรงกล้า) ต่อ “ความชอบธรรม” (ความดีงาม) จะทำให้ผู้นั้นเป็นสุข และพบกับ “ความอิ่มบริบูรณ์” ได้อย่างไร?  (ดู สดุดี 1:1-3 ประกอบ)
Q2 อ่านสดุดี 1:1-3 ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานขอให้คุณมี “ความหิวกระหาย” ความชอบธรรมของพระเจ้า เหมือนผู้เขียนสดุดีบทนี้
หมายเหตุ: สดุดี 1:1-3  1 ความสุขเป็นของบุคคล ผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย 2 แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน 3 เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 56-58       2 เธสะโลนิกา 2

วันพุธที่ 18 ตุลาคม มัทธิว 5:5 “ใจที่อ่อนโยน”

“บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก”

Q1 การมี “ใจที่อ่อนโยน” (ใจที่ถ่อม ใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้า ไม่กระทำตามใจ ตามเนื้อหนังของตนเอง) จะทำให้เรามีความสุข และได้รับแผ่นดินโลก (ใหม่) เป็นมรดกได้อย่างไร? (ดู กาลาเทีย 5:19-21 ประกอบ)
Q2 อ่าน กาลาเทีย 5:19-21 ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานขอ “ใจที่อ่อนโยน” (ใจที่ถ่อม) จากพระเจ้า เพื่อคุณเลิกทำตามใจตัวเอง เลิกทำตามเนื้อหนัง แต่จะมีใจที่เชื่อฟัง และทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
หมายเหตุ: กาลาเทีย 5:19-21 19 การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การลามก 20 การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน 21 การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆ ในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน บัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่า คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 53-55       2 เธสะโลนิกา 1