วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ สดุดี 46:10 “จงนิ่งเสีย”

จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า
เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ
เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนคุณสามารถจดจำเนื้อหาได้ ให้ความคิดจิตใจของคุณสงบนิ่งอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงตรัสกับคุณ คอยฟังเสียงว่า พระองค์กำลังพูดอะไรกับคุณ พูดคุยกับพระองค์ จนคุณพึงพอใจ
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้ง อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับ “การสนทนาที่คุณมีกับพระเจ้า” ในวันนี้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 1-3        มาระโก 3

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ มัทธิว 16:26 “ชีวิต”(นิรันดร์)

เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก
แต่ต้องเสียชีวิต(นิรันดร์)ของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร
หรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิต(นิรันดร์)ของตนกลับคืนมา

Q1 “คำเปรียบเทียบ” ของพระเยซูคริสต์ ทำให้เรารู้ว่า “ชีวิต” (นิรันดร์) มีค่ามากน้อยแค่ไหน? (สังเกตคำหลังคำว่า “ถ้า”… “แต่”…หรือ”…)
Q2 การรู้ว่า “ชีวิต” (นิรันดร์) เป็นสิ่งที่มีค่ามากน้อยแค่ไหน  มีผลต่อ “การดำเนินชีวิตของคุณ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 26-27         มาระโก 2

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ สดุดี 73:26 “ความหวัง”

เนื้อหนังและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไป
แต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจของข้าพระองค์
และเป็นส่วนของข้าพระองค์เป็นนิตย์

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้แสดงให้เห็นถึง “ความทุกข์” และ “ความหวัง” ในชีวิตของผู้เขียนสดุดีอย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในการจัดการกับ “ปัญหา” หรือ “ความทุกข์” ที่มีอยู่ในชีวิต และดูเหมือนว่า “จะไม่มีคำตอบ” หรือ “ไม่มีทางออก” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 25               มาระโก 1:29-45

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ ฮีบรู 3:13 “เตือนสติ”

ท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกว่า “วันนี้”
เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไป เพราะเล่ห์กลของบาป

Q1 ผู้เขียนฮีบรูรู้ว่า “วันนี้” คือ “ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความชั่วร้าย ความผิดบาป การหลอกลวง” แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ “คริสตจักร” และ “ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า” รอดพ้น “วันนี้” ไปได้คือสิ่งใด? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง”)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในชีวิตการทำงาน การอยู่ร่วมกันในครอบครัว การอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้าน และการสามัคคีธรรมกับพี่น้องในคริสตจักรพระคุณอย่างไร? (ดู 1 ทิโมธี 5:1-2 ประกอบ)
หมายเหตุ : 1 ทิโมธี 5:1-2 1 ในการตักเตือนนั้น อย่าตำหนิชายผู้มีอาวุโส แต่จงขอร้องเขาเสมือนเป็นบิดา จงถือว่าคนหนุ่มๆ ทั้งหลายเป็นเสมือนพี่หรือน้อง 2 และผู้หญิงผู้มีอาวุโสเป็นเสมือนมารดา และส่วนหญิงสาวๆ ก็ให้เป็นเสมือนพี่สาวน้องสาว มีใจบริสุทธิ์ต่อเขา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 23-24         มาระโก 1:1-28

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 1 เปโตร 5:8 “มารซาตาน”

ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือ
มารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้

Q1 เปโตรบอกถึง “การทำงาน” ของ “มารซาตาน” ที่มีต่อผู้ที่เชื่อในพระเจ้าอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “คือ” และ “เสาะหา”)
Q2 “จงสงบใจ” “จงระวังระไวให้ดี” จะช่วยให้คุณรอดพ้นจาก “การกัดกิน” ของซาตานได้อย่างไร? (ดู ยากอบ 4:7 ประกอบ)
หมายเหตุ : ยากอบ 4:7 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร และมันจะหนีท่านไป

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 21-22         มัทธิว 28