วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม ลูกา 6:31 “การปฏิบัติต่อผู้อื่น”

จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน

Q1 คุณคิดว่า “คำสอน” ของพระเยซูคริสต์ในเรื่อง “การปฏิบัติต่อผู้อื่น” เป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมวันนี้อย่างไร?
Q2 “ใคร” คือคนที่คุณอยากจะนำ “คำสอน” นี้ไปใช้ด้วย?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 4-6   ยอห์น 10:24-42

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม สุภาษิต 2:4-5 “ท่าที”

ถ้าเจ้าแสวงปัญญาดุจหาเงิน และเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้
นั่นแหละ เจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้า และพบความรู้ของพระเจ้า

Q1 คำว่า “ถ้า” “ดุจหาเงิน” และ “อย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้” สะท้อนให้เห็นถึง “ท่าที” ในการแสวงหา “สติปัญญา” จากพระเจ้า  แสวงหา “ความเข้าใจ” ในการยำเกรงพระเจ้า และแสวงหา “ความรู้” ของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 วันนี้คุณใช้ “เวลา” (24 ชั่วโมง) ที่คุณมีอยู่ในการแสวงหา “สติปัญญา” แสวงหา “ความรู้” และ “ความยำเกรง” พระเจ้ามากน้อยแค่ไหน เมื่อ “เปรียบเทียบ” กับเวลาที่คุณใช้ในเรื่องอื่นๆ การทำงาน การเรียน เล่นกีฬา เล่นเกมส์ เล่นคอมพิวเตอร์  ดูทีวี ฟังเพลง ฯลฯ   อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมี “เวลา” แสวงหาพระองค์มากขึ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 1-3  ยอห์น 10:1-23

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม ฮีบรู 11:6 “ดำรงพระชนม์อยู่”

แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย
เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่
และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์

Q1 ทำไม “ความเชื่อ” ที่ว่า “พระเจ้าทรงดำรงพระชนม์อยู่” จึงมีความสำคัญต่อ “การมาเข้าเฝ้าพระเจ้า” ของเราที่เป็นคริสเตียน? (ดู สดุดี 115:5-8 ประกอบ)
Q2 การที่คุณตระหนักรู้ว่า “พระเจ้าทรงดำรงพระชนม์อยู่” จะทำให้การนมัสการในวันพรุ่งนี้ของคุณเหมือนหรือแตกต่างไปจากเดิมอย่างไร?
หมายเหตุ: สดุดี 115:5-8  5 รูปเหล่านั้นมีปาก แต่พูดไม่ได้ มีตา แต่ดูไม่ได้ 6 มีหู แต่ฟังไม่ได้ยิน มีจมูก แต่ดมไม่ได้ 7 มีมือ แต่คลำไม่ได้ มีเท้า แต่เดินไม่ได้ รูปเหล่านั้นทำเสียงในคอไม่ได้ 8 ผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้น เออ บรรดาผู้ที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกัน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศาวดาร 28-29   ยอห์น 9:24-41

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม ฮีบรู 3:12-13 “ป้องกัน”

ดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลาย จงระวังให้ดี เพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อ
คือใจซึ่งพาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
ท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกว่า
“วันนี้”
เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไป เพราะเล่ห์กลของบาป

Q1 ผู้เขียนฮีบรูบอก “วิธีการ” อย่างน้อย 2 ประการที่จะ “ป้องกัน” ไม่ให้เราหลงไปตามคำสอนที่ผิดๆ ไม่ให้มีใจแข็งกระด้าง ไม่ให้กระทำความผิดบาปและไม่หลงไปจากทางของพระเจ้า คือ อะไรบ้าง?
Q2 คุณจะมีส่วน “ป้องกัน” ไม่ให้พี่น้องในคริสตจักรพระคุณหลงไปตามคำสอนที่ผิดๆ ไม่มีใจแข็งกระด้าง ไม่กระทำความผิดบาป และไม่หลงไปจากทางของพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศาวดาร 25-27       ยอห์น 9:1-23

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม มัทธิว 18:19-20 “เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น”

“เรา (พระเยซูคริสต์) กล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่า
ถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด (ในนามของเรา)
พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้
ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆ ในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น”

Q1 คำพูดที่ว่า “เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น” มีความสำคัญต่อการ “อธิษฐาน” และ “การประชุม” ของคริสเตียนอย่างไร?
Q2 คุณจะนำ “ความจริง” ของพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศาวดาร 22-24    ยอห์น 8:28-59