วันจันทร์ที่ 22 เมษายน สุภาษิต 20:2-3 “ความโกรธ”

ความพิโรธอันน่าครั่นคร้ามของพระราชา ก็เหมือน@สิงห์หนุ่มคำราม
ผู้ใดยั่วเย้าพระองค์ให้กริ้วก็#เสี่ยงชีวิตของตนเอง ที่จะรักษาตนให้พ้น
การวิวาทก็เป็นเกียรติ แต่@คนโง่ทุกคนจะ#ทะเลาะวิวาทกัน

Q1 ผู้เขียนสุภาษิตได้บรรยาย “ลักษณะ” และ “ผลลัพธ์” ของ “ความโกรธ” ไว้อย่างไรบ้าง?
Q2 คุณจะรักษาชีวิตของคุณให้ห่างไกลจากความโกรธ และผลลัพธ์ของมันได้อย่างไร? (ดู เอเฟซัส 4:26-27 ประกอบ)
หมายเหตุ: เอเฟซัส 4:26-27 26 จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่  27 และอย่าให้โอกาสแก่มาร

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 14-15   ลูกา 17:1-19

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน วันอีสเตอร์ มัทธิว 28:7 “จงรีบไปบอก”

แล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจาก
ความตายแล้ว และพระองค์
@เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลาย
เจ้าทั้งหลาย@จะเห็นพระองค์ที่นั่น นี่แหละเราก็บอกเจ้าแล้ว

Q1 คำว่า “จงรีบไปบอก” แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ “การเป็นขึ้นมาจากความตาย” ของพระเยซูคริสต์อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 “ความจริง” เรื่องพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู โรม 6:4 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 6:4  เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 12-13   ลูกา 16

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน สดุดี 51:17 “จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำ”

เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ
จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก

Q1 “จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำ” หมายความว่าอย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 7:10 ประกอบ)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานสารภาพความผิดบาปที่คุณได้กระทำต่อพระเจ้า กลับใจเสียใหม่ อธิษฐานทูลขอกำลัง และชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหมายเหตุ: 2 โครินธ์ 7:10 เพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้า ย่อมกระทำให้กลับใจใหม่ ซึ่งนำไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจ แต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำไปถึงความตาย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 9-11     ลูกา 15:11-32

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน วันศุกร์ประเสริฐ มาระโก 10:45 “ชีวิตของพระองค์”

เพราะว่าบุตรมนุษย์ (พระเยซูคริสต์) มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ
แต่ท่านมา@เพื่อจะปรนนิบัติเขา
และ@ประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก

Q1 อะไรคือ “เป้าหมายหลัก” ในการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ในโลกนี้? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 วันนี้เป็น “วันศุกร์ประเสริฐ” ใช้เวลานี้คิดถึง “การสิ้นพระชนม์” ของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน ขอบคุณสำหรับชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่ได้เสียสละเพื่อคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 6-8        ลูกา 15:1-10

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 1 ยอห์น 2:5 “ความรักของพระเจ้า”

แต่ผู้ใดที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์
ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้
ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์

Q1 “ความรักของพระเจ้า” จะเต็มเปี่ยมครบถ้วนบริบูรณ์ในคนประเภทใด? (สังเกตคำหลังคำว่า “แต่ผู้ใด” “ด้วยอาการอย่างนี้”)
Q2 คุณจะสำแดง “ความรักของพระเจ้า” ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณให้คนอื่นได้เห็นอย่างไร? (ดู 1 ยอห์น 2:6 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1ยอห์น 2:6 ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผู้นั้นก็ควรดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 3-5        ลูกา 14:15-35