วันพุธที่ 19 กันยายน มัทธิว 4:4 “อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ”

ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า
“มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้
แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”

Q1 ถ้า “อาหาร” คือสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตฝ่ายร่างกาย อะไรคือ “อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ” ที่จะช่วยให้เราเติบโตในความเชื่อกับพระเจ้า?
Q2 ถ้าคุณรับประทานอาหาร 3 มื้อทุกวัน เพื่อเลี้ยงดูร่างกาย คุณได้ทาน “อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ” เพื่อการการเติบโตในความเชื่อในแต่ละวันอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปัญญาจารย์ 1-3  2 โครินธ์ 11:16-33

วันอังคารที่ 18 กันยายน สดุดี 103:11-12 “คนที่เกรงกลัวพระเจ้า”

เพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใด
ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น
ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด
พระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้น

Q1 ผู้เขียนสดุดีได้บอกถึง “ผลลัพธ์” 2 ประการ ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับ “คนที่เกรงกลัวพระเจ้า” คืออะไรบ้าง?
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณในการดำเนินชีวิตคริสเตียนท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยการทดลอง และการล่อลวงอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 30-31       2 โครินธ์ 11:1-15

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน สดุดี 51:17 “เครื่องบูชา”

เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ
จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก

Q1 “เครื่องบูชา” แบบไหนที่พระเจ้าทรงพอพระทัย? (ดู มาระโก 2:17 ประกอบ)
Q2 ชีวิตคริสเตียนไม่ได้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลง และเติบโต บางครั้งเราอาจจะมีล้มลง และผิดพลาดบ้าง ทบทวนชีวิตของคุณ อธิษฐานมอบชีวิตของคุณเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า
หมายุเหตุ: มาระโก 2:17 ครั้นพระเยซูทรงทราบดังนั้น จึงตรัสแก่เขาว่า “คนเจ็บต้องการหมอ แต่คนสบายไม่ต้องการ เรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีต”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 27-29       2 โครินธ์ 10

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2 โครินธ์ 4:17 “กำลังใจ”

เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆ น้อยๆ ของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น
จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้

Q1 คำว่า “ศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้” สร้าง “กำลังใจ” ให้กับเปาโลในการต่อสู้และเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตอย่างไร? (ดู ยอห์น 14:2-3 ประกอบ)
Q2 คำว่า “ประเดี๋ยวเดียวนั้น” และ “หาที่เปรียบไม่ได้” สร้าง “กำลังใจ” ให้คุณในการเผชิญหน้าและต่อสู้กับความทุกข์ลำบากที่เข้ามาในชีวิตอย่างไร?
หมายุเหตุ: ยอห์น 14:2-3 2 ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย 3 เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 25-26       2 โครินธ์ 9

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 1 ยอห์น 4:18 “ความรักที่สมบูรณ์”

ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย
เพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษ
และผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์

Q1 “ความรักที่สมบูรณ์” จะต้องเป็นความรักที่ไม่มีสิ่งใดมาเจือปนด้วย?
Q2 คุณจะมี “ความรักที่สมบูรณ์” และส่งต่อไปให้กับคนอื่นที่อยู่รอบๆ ชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 5:14-15 ประกอบ)
หมายุเหตุ: 2 โครินธ์ 5:14-15 14 เพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่ เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวง เหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้ว 15 และพระองค์ได้ทรงวายพระชนม์เพื่อคนทั้งปวง เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 22-24       2 โครินธ์ 8