วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 1 โครินธ์ 1:26-27 “เลือก”

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย จงพิจารณาดูว่า
พวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหน
มีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญา มีน้อยคนที่มีอำนาจ มีน้อยคนที่มีตระกูลสูง
แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย
และได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอาย

Q1 ทำไม “คนส่วนใหญ่” ที่มาเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ จึงเป็นคนไม่ค่อยจะมีการศึกษา ไม่มีอำนาจในสังคม และไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ดีมีฐานะ? (สังเกตคำหลังคำว่า “แต่” “เพื่อ” และ ดู มาระโก 2:7 ประกอบ)
Q2 คุณคิดว่า ทำไมพระเจ้าจึง “เลือกคุณ” ให้เชื่อพระองค์ ให้เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ และให้เป็นคริสเตียน?
หมายเหตุ: มาระโก 2:7 ครั้นพระเยซูทรงทราบดังนั้น จึงตรัสแก่เขาว่า “คนเจ็บต้องการหมอ แต่คนสบายไม่ต้องการ เรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีต”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 16-17    กิจการ 20:1-16

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 1 เปโตร 2:9 “เป้าหมาย”

แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว
เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์
เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ
เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์
ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลาย
ให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์

Q1 อะไรคือ “เป้าหมาย” ที่พระเจ้าทรงเลือกพวกเราให้เป็น “ปุโรหิตหลวง” เป็น “ประชาชาติบริสุทธิ์” และเป็น “ชนชาติของพระเจ้า”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อให้”)
Q2 คำพูดที่ว่า “ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” มีส่วนทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตตาม “เป้าหมาย” ของพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 13-15       กิจการ 19:21-41

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม อิสยาห์ 54:10 “สมเพช”

เพราะภูเขาอาจจะพรากจากไป และเนินอาจจะคลอนแคลน
แต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่พรากไปจากเจ้า
และพันธสัญญาแห่งสันติภาพของเราจะไม่คลอนแคลนไป
พระเจ้าผู้มีความสมเพช**ต่อเจ้าตรัสดังนี้

Q1 คำว่า “พระเจ้าผู้มีความสมเพช**” ช่วยเรามั่นใจใน “ความรักมั่นคงของพระเจ้า” และการรักษา “พันธสัญญาแห่งสันติภาพ” ที่มีต่อชีวิตของผู้ที่เชื่ออย่างไร?
Q2 คุณจะนำ “ความจริง” จากพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ใน “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความผิดบาป การทดลอง การข่มเหงอย่างไร?
หมายเหตุ: ความสมเพช** ตรงนี้ ไม่ได้หมายถึง การเวทนา การสลดใจที่เป็นการสงสารที่เต็มไปด้วยความทุกข์ แต่เป็นความเมตตา สงสารด้วยความรัก ด้วยความปรารถนาดี

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 10-12    กิจการ 19:1-20

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม สดุดี 24:3-4 “การเข้าเฝ้าพระเจ้า”

ผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า และผู้ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์
คือผู้ที่มี มือสะอาด และใจบริสุทธิ์
ผู้ที่มิได้ปลงใจในสิ่งเท็จ และมิได้สาบานอย่างหลอกลวง

Q1 ผู้เขียนสดุดีได้บอกถึง “คุณลักษณะ” ของผู้ที่จะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าที่ควรจะมีอย่างน้อย 4 ประการ คือ อะไรบ้าง?
Q2 คุณจะใช้พระคัมภีร์ข้อนี้ในการเตรียมชีวิตของคุณสำหรับ “การเข้าเฝ้าและนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์” ที่จะมาถึงนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 7-9  กิจการ 18

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 1 เปโตร 1:24-25 “สิ่งที่ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์”

เพราะว่าบรรดาเนื้อหนังก็เป็นเสมือนต้นหญ้า
และบรรดาศักดิ์ศรีของเขาก็เป็นเสมือนดอกหญ้า
ต้นหญ้าเหี่ยวแห้งไป และดอกก็ร่วงโรยไป
แต่พระวจนะของพระเจ้ายั่งยืนอยู่เป็นนิตย์
พระวจนะนั้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบแล้ว

Q1 เปโตรพูดถึง “ชีวิตของตนเอง” ว่า “วันหนึ่งจะต้องตาย” แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะ “ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์” สิ่งนั้นคืออะไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “แต่” “คือ”)
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้ “สิ่งที่ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์” ถูกส่งต่อไปให้กับคนอื่นๆ รอบๆ ตัวคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 4-6   กิจการ 17:16-34