วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม โฮเชยา 6:3 “รู้จัก”

“ให้เรารู้จักให้เราพยายามรู้จักพระเจ้า
การที่พระองค์เสด็จออกก็แน่นอนเหมือนอรุณ
พระองค์จะเสด็จมาหาเราอย่างห่าฝน
ดังฝนชุกปลายฤดูที่รดพื้นแผ่นดิน”

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ให้ “ความมั่นใจ” กับเราว่า ถ้าเรา “พยายาม” ที่จะรู้จักพระเจ้า เราจะ “ได้รู้จัก”พระองค์ 100% อย่างไร?
Q2 ถ้าเราสามารถที่จะรู้จักพระเจ้าได้ “100%” อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณ “ไม่สามารถรู้จัก” กับพระองค์?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โฮเชยา 12-14        วิวรณ์ 4

วันพุธที่ 12 ธันวาคม วิวรณ์ 22:5 “พระเจ้าทรงเป็นแสงสว่าง”

กลางคืนจะไม่มีอีกต่อไป เขาไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์ เพราะว่า
พระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขา และเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์

Q1 คุณคิดว่า “พระเจ้าทรงเป็นแสงสว่าง” ท่ามกลางสังคมโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยความมืดมิดอย่างไร?
Q2 “พระเจ้าทรงเป็นแสงสว่าง” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โฮเชยา 9-11          วิวรณ์ 3

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 1 เธสะโลนิกา 5:12-13 “คำแนะนำ”

พี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ในพวกท่าน
ซึ่งปกครองท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า และตักเตือนท่าน
จงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้กระทำ จงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกัน

Q1 เปาโลได้แนะนำ “ท่าทีของสมาชิกคริสตจักร” ที่ควรจะมีต่อ “ผู้นำ” “ผู้เลี้ยง” “มัคนายก” “อาจารย์” “ศิษยาภิบาล” ไว้อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ขอ” “ให้” “จง”)
Q2 คุณจะนำสิ่งที่เปาโล “แนะนำ” ไปใช้กับ “ผู้นำ” “ผู้เลี้ยง” “มัคนายก” “อาจารย์” “ศิษยาภิบาล” ใน “คริสตจักรพระคุณ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โฮเชยา 5-8            วิวรณ์ 2

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม สุภาษิต 23:12 “การฟังเสียงพระเจ้า”

จงเอาใจของเจ้ารับคำสั่งสอน และเอาหูของเจ้ารับถ้อยคำแห่งความรู้

Q1 คำว่า “เอาใจของเจ้า” และ “เอาหูของเจ้า” เกี่ยวข้องกับ “การฟังเสียงพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ใน “การฟังเสียงพระเจ้า” สำหรับการนมัสการในวันนี้อย่างไร? (รวมถึงการฟังเสียงพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และการเฝ้าเดี่ยว)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โฮเชยา 1-4            วิวรณ์ 1

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม ยอห์น 13:34 “บัญญัติใหม่”

เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน
เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น

Q1 “บัญญัติใหม่” ที่พระเยซูคริสต์ได้ให้กับเหล่าสาวกคืออะไร?
Q2 มี “ใคร” บ้างที่ทำให้คุณไม่สามารถที่จะทำตาม “บัญญัติใหม่” ของพระเยซูคริสต์ได้ อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่จะทำให้บัญญัติใหม่นี้เป็นจริงในชีวิตของคุณ (รักใครคนนั้น)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ดาเนียล 11-12      ยูดา