เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 3 ธ.ค. ฟิลิปปี 3:12-21

“แต่เราได้แค่ไหนแล้ว ก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไป” (ข้อ 16) พระคัมภีร์ข้อนี้สะท้อนความจริงที่ว่า ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ค่อยๆ เดินไปกับพระเจ้าทีละก้าวๆ ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร ทุกคนต่างกำลังเติบโต สิ่งเดียวที่เราต้องทำคือ รักษาการเดินต่อไปข้างหน้ากับพระเจ้า “อย่าหยุด” คุณเคยคิดจะหยุดเดินไปกับพระเจ้าไหม?  อะไรคือสาเหตุ?

เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 2 ธ.ค. ฟิลิปปี 3:1-11

“ที่จริง ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์ เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า…” (ข้อ 8) ลองพิจารณาทบทวนชีวิตของคุณว่า ความปรารถนาที่อยากจะรู้จักกับพระเยซูคริสต์นั้นเป็นอย่างไรบ้าง (มากหรือน้อย) เหมือนหรือแตกต่างจากอ.เปาโล

เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 1 ธ.ค. ฟิลิปปี 2:12-30

อะไรคือ “ประโยชน์ของพระเยซูคริสต์?” (ข้อ 21) ใคร่ครวญว่าชีวิตของคุณแสวงประโยชน์ของตนเอง หรือแสวงประโยชน์ของพระเยซูคริสต์?

เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 30 พ.ย. ฟิลิปปี 2:1-11

การที่เปาโลหนุนใจให้มี “ความคิดอย่างเดียวกัน มีความรักอย่างเดียวกัน มีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกัน” (ข้อ 2) ถ้าคุณเป็นผู้นำในคริสตจักร คุณจะนำหลักการนี้มาใช้ในการบริหารจัดการคริสตจักรอย่างไร? หรือถ้าคุณเป็นสมาชิก คุณจะมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คำสอนนี้เป็นจริงในคริสตจักรได้อย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 29 พ.ย. ฟิลิปปี 1:12-30

“การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร” (ข้อ 21) คุณจะนำข้อพระคัมภีร์ตอนนี้มาใช้จริงในชีวิตประจำวันของคุณอย่างไรบ้าง