ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณกอบกาญจน์ คุณภีรพรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณชนมน คุณอุไรพร

รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสิชาญ คุณคณิน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

รายการวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2018

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน เวลา 12.45 น. ที่ห้อง 31

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณณัฐฐิติชญา คุณรพีพรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณขวัญเนตร คุณฑิฆัมพร
ทีมต้อนรับ : คุณณัฐฐิติชญา คุณอุไรพร