ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณณัฐฐิติชญา คุณกอมณี
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุภัทรา คุณวรรณนิสา
ทีมต้อนรับ : คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญา

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวิภาวัลย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเพชรรัตน์ คุณกอบกาญจน์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญา

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอภิรดี คุณภีรพรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอรวรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวรวดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวันดี คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน