ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณกอบกาญจน์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณศศิรักษ์ คุณบุญญา
ทีมต้อนรับ : คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญา

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอุรัชนี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพัทธมน คุณณิชา
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณบุญญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :
คุณวรวดี คุณพรรณี
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณหลี่ชิงชิง คุณจางฟ่งฉิน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณจำเริญ คุณสุมล

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชูพรรณ/คุณสมสิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณศศิรักษ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :
คุณพรรณี คุณพรพรรณา
คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน คุณโจวตู้เจียง คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณจำเริญ คุณสุมล