ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020

ผู้นำประชุม : อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้นำเพลงสั้น : อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสลินทิพย์ คุณปุณิกา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณสุมล คุณชัยพร

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

ผู้นำประชุม : คุณสุมเธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวิภาวัลย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเพชรรัตน์ คุณกอบกาญจน์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณสุมล คุณณัฐฐิติชญา