ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เทศนา : คุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณกอมณี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวันดี คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณดวงพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอุรัชนี คุณชนมน
ทีมต้อนรับ : คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวิภาวัลย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณพรรณี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญา

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019

ผู้นำประชุม: คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา: อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณวันดี/คุณจางเฟิ่งฉิน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณหวางจิ้ง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณนภนันท์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ
: คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรพรรณา
คุณฉวี่เต๋อเหลียง คุณจ้าวเวยฟง คุณโจวตู้เจียง คุณจางจ้าน
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณพิชัย คุณจินตนาภรณ์ คุณอภิทาน คุณสุขุม

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุมล คุณสุภัทรา
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร