ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรทัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณณิชา (ลูกปลา) คุณบุญญา
ทีมต้อนรับ : คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญา

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพัทธมน คุณณิชา
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณดวงพร คุณชูพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

ผู้นำประชุม: คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณชูพรรณ/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณณิชา
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ:
คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา
คุณสยุมพร คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณหลี่ชิงชิง คุณจางเฟิ่งฉิน
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณวิทย์ คุณอภิทาน คุณสุขุม คุณจินตนาภรณ์

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018

ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณกอมณี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรทัย คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ : คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญา