Archives for September 2017

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 1 ยอห์น 4:12 “รักซึ่งกันและกัน”

ไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้า ถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน
พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลาย และความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา

Q1 “การรักซึ่งกันและกัน” เกี่ยวข้องกับ “การได้เห็น / ไม่เห็น พระเจ้า” อย่างไร?
Q2 “ความรักของพระเจ้า” จะสมบูรณ์ในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     ปัญญาจารย์ 7-9     2 โครินธ์ 13

วันพุธที่ 20 กันยายน โรม 10:13 “ผู้ที่ร้องออกพระนาม”

เพราะว่า ผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด

Q1 คำว่า “ผู้ที่ร้องออกพระนาม” หมายถึงใคร? (ดู โรม 10:9 ประกอบ)
Q2 “พระเจ้าทรงเป็นความรอด” ในชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายุเหตุ: โรม 10:9  คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      ปัญญาจารย์ 4-6       2 โครินธ์ 12

วันอังคารที่ 19 กันยายน อิสยาห์ 12:2 “พระเจ้าทรงเป็น…..”

“ดูเถิด พระเจ้าเป็นความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัว
เพราะพระเจ้าทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า
และพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้ว”

Q1 อิสยาห์ให้เหตุผลอย่างนั้น 3 ประการที่เราสามารถจะ “วางใจ” ในพระเจ้า และ “ไม่กลัว” กับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญหน้าอยู่?

1.พระเจ้าทรงเป็น ………………………………… 2.พระเจ้าทรงเป็น ………………………………… 3.พระเจ้าทรงเป็น …………………………………………………………………………………………………

Q2 คิดถึงชีวิตของคุณในเวลานี้ คุณอยากให้ “พระเจ้าทรงเป็น…” สิ่งใดในชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      ปัญญาจารย์ 1-3    2 โครินธ์ 11:16-33

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน อพยพ 14:13-14 “กองทัพอียิปต์”

โมเสสจึงเตือนประชากรว่า “อย่ากลัวเลย มั่นคงไว้ คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเจ้า
ซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ด้วยคนอียิปต์
ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นในวันนี้ แต่นี้ไปจะไม่ได้เห็นอีกเลย
พระเจ้าจะทรงรบแทนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงสงบอยู่เถิด”

Q1 ในขณะที่ประชาชนอิสราเอลกำลัง “หวาดกลัว” ต่อ “กองทัพอียิปต์” ที่ตามหลังมา โมเสสหนุนใจประชาชนอย่างไร?
Q2 คิดถึง “กองทัพอียิปต์” ที่กำลังไล่ตามหลังคุณอยู่ พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณในการต่อสู้กับ “กองทัพอียิปต์” นั้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      สุภาษิต 30-31   2 โครินธ์ 11:1-15

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 1 ยอห์น 4:18 “ความรักที่สมบูรณ์”

ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย
เพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ ได้บอกถึง “คุณลักษณะ” สำคัญอย่างหนึ่งของ “ความรัก” คือ?
Q2 อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ “ความรักของคุณ” ขาดลักษณะสำคัญที่พระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวถึง? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมความรักของคุณให้สมบูรณ์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      สุภาษิต 27-29    2 โครินธ์ 10