Archives for January 2019

วันอังคารที่ 22 มกราคม สดุดี 25:5 “ทูลขอ”

ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์
และขอทรงสอนข้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ รอคอยพระองค์อยู่วันยังค่ำ

Q1 ผู้เขียนสดุดี “ทูลขอ” สิ่งใดจากพระเจ้า? (สังเกตคำหลังคำว่า “ขอทรง”)
Q2 คุณจะนำสิ่งที่ผู้เขียนสดุดี “ทูลขอ” ไปใช้ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนท่ามกลางสังคมที่ไม่เชื่อพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 4-6       มัทธิว 14:22-36

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม สดุดี 119:105 “พระวจนะของพระเจ้า”

พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์

Q1 คำว่า “เป็นโคมสำหรับเท้า” และ “เป็นความสว่างแก่มรรคา” ทำให้เห็นถึงความสำคัญของ “พระวจนะของพระเจ้า” ที่มีต่อชีวิตของเราอย่างไร?
Q2 คุณใช้ “พระวจนะของพระเจ้า” ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 1-3              มัทธิว 14:1-21

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2 โครินธ์ 5:17 “สิ่งใหม่”

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว
สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

Q1 คำว่า “อยู่ในพระคริสต์” เกี่ยวข้องกับคำว่า “ถูกสร้างใหม่” และ “สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป” อย่างไร? (ดู ยอห์น 15:4 ประกอบ)
Q2 ลองเขียน “สิ่งใหม่” ที่พระเจ้ากำลังสร้างในชีวิตของคุณ และ “สิ่งเก่า” ที่พระเจ้ากำลังตัดออกจากชีวิตของคุณ อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
หมายเหตุ : ยอห์น15:4  จงเข้าสนิทอยู่ในเรา (พระเยซูคริสต์) และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 49-50     มัทธิว 13:31-58

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณกอบกาญจน์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณศศิรักษ์ คุณบุญญา
ทีมต้อนรับ : คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญา

รายการวันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมครูรวีฯ เวลา 13.00 – 14.00 น. ที่ห้อง 31