Archives for April 2019

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน สดุดี 51:17 “จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำ”

เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ
จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก

Q1 “จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำ” หมายความว่าอย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 7:10 ประกอบ)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานสารภาพความผิดบาปที่คุณได้กระทำต่อพระเจ้า กลับใจเสียใหม่ อธิษฐานทูลขอกำลัง และชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหมายเหตุ: 2 โครินธ์ 7:10 เพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้า ย่อมกระทำให้กลับใจใหม่ ซึ่งนำไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจ แต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำไปถึงความตาย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 9-11     ลูกา 15:11-32

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน วันศุกร์ประเสริฐ มาระโก 10:45 “ชีวิตของพระองค์”

เพราะว่าบุตรมนุษย์ (พระเยซูคริสต์) มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ
แต่ท่านมา@เพื่อจะปรนนิบัติเขา
และ@ประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก

Q1 อะไรคือ “เป้าหมายหลัก” ในการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ในโลกนี้? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 วันนี้เป็น “วันศุกร์ประเสริฐ” ใช้เวลานี้คิดถึง “การสิ้นพระชนม์” ของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน ขอบคุณสำหรับชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่ได้เสียสละเพื่อคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 6-8        ลูกา 15:1-10

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 1 ยอห์น 2:5 “ความรักของพระเจ้า”

แต่ผู้ใดที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์
ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้
ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์

Q1 “ความรักของพระเจ้า” จะเต็มเปี่ยมครบถ้วนบริบูรณ์ในคนประเภทใด? (สังเกตคำหลังคำว่า “แต่ผู้ใด” “ด้วยอาการอย่างนี้”)
Q2 คุณจะสำแดง “ความรักของพระเจ้า” ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณให้คนอื่นได้เห็นอย่างไร? (ดู 1 ยอห์น 2:6 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1ยอห์น 2:6 ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผู้นั้นก็ควรดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 3-5        ลูกา 14:15-35

วันพุธที่ 17 เมษายน ลูกา 6:45 “คนดี & คนชั่ว”

คนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตน
และคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วจากคลังชั่วแห่งใจของตน
ด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็พูดออกมาอย่างนั้น

Q1 “คนดี” และ “คนชั่ว” ต่างนำ “ของดี” และ “ของชั่ว” ออกมาจากแหล่งเดียวกันคือ?
Q2 คุณจะเป็น “คนดี” ได้อย่างไร? (ดู โรม 12:1-2 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 12:1-2 1 พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย 2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 1-2        ลูกา 14:1-14

วันอังคารที่ 16 เมษายน เอเฟซัส 2:21-22 “ในพระองค์ (เยซูคริสต์)”

ในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิท
และ
@เจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า
และในพระองค์นั้น ท่านก็กำลังจะ
@ถูกก่อขึ้น
ให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วย

Q1 อะไรคือ “เป้าหมาย” ในการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คำว่า “ในพระองค์ (พระเยซูคริสต์)” มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “การเติบโตขึ้นในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ” ของคุณอย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 5:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 5:17  เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 30-31   ลูกา 13:20-35