Archives for June 2019

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน มัทธิว 5:7 “มีใจกรุณา”

บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา** ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบ

Q1 ทำไมพระเยซูคริสต์จึงบอกว่า คนที่ “มีใจกรุณา” ผู้นั้นเป็นสุข? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” และดู ลูกา 6:36 ประกอบ)
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้ “การมีใจกรุณา” เกิดขึ้นในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?
หมายเหต: มีใจกรุณา** ในที่นี้หมายถึง ใจที่ให้อภัย และเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ทำผิดต่อเราได้กลับตัวกลับใจเสียใหม่ เหมือนพระเจ้าที่ทรงมีใจกรุณากับเราเสมอ
ลูกา 6:36 ท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณา เหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอสเธอร์ 1-2     กิจการ 5:1-21

วันพุธที่ 19 มิถุนายน มัทธิว 5:6 “หิวกระหายความชอบธรรม”

บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรม** ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์

Q1 ทำไมพระเยซูคริสต์จึงบอกว่า คนที่ “หิวกระหายความชอบธรรม” ผู้นั้นเป็นสุข? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” และ ดู ยอห์น 4:34 ประกอบ)
Q2 อ่าน 1 เปโตร 2:2 ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติม “ความหิวกระหายความชอบธรรม” ให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ
หมายเหต: หิวกระหายความชอบธรรม** ในที่นี้หมายถึง ความปรารถนาอยากจะกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จ
ยอห์น 4:34 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “อาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามา และทำให้งานของพระองค์สำเร็จ
1 เปโตร 2:2 เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์ เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอด

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เนหะมีย์ 12-13      กิจการ 4:23-37

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน มัทธิว 5:5 “มีใจอ่อนโยน”

บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน** ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก

Q1 ทำไมพระเยซูคริสต์จึงบอกว่า คนที่ “มีใจอ่อนโยน” ผู้นั้นเป็นสุข? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” และ ดู ฟิลิปปี 2:8-9 ประกอบ)
Q2 คุณจะ “มีใจอ่อนโยน” เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการข่มเหง หรือความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างไร? (ดู 1 เปโตร 2:23 ประกอบ)
หมายเหตุ: ใจอ่อนโยน** ในที่นี้หมายถึง การนอบน้อมเชื่อฟัง การอ่อนสุภาพ ไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการร้าย
ฟิลิปปี 2:8-9 8 และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน 9 เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์
1 เปโตร 2:23 เมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้าย แต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เนหะมีย์ 10-11      กิจการ 4:1-22

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน มัทธิว 5:4 “ผู้ใดโศกเศร้า”

บุคคลผู้ใดโศกเศร้า**  ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลม

Q1 ทำไมพระเยซูคริสต์จึงบอกว่า คนที่ “โศกเศร้า” ผู้นั้นเป็นสุข? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” และ ดู ลูกา 7:37-38, 47, 50 ประกอบ)
Q2 ถ้าคุณได้กระทำสิ่งใดที่เป็นความผิด ความบาป และขัดกับน้ำพระทัยของพระเจ้าตอนนี้เป็นเวลาอันสมควรที่คุณจะอธิษฐานสารภาพความผิดบาป และได้รับการปลอบประโลมจากพระเจ้า
หมายเหตุ: โศกเศร้า** ในที่นี้หมายถึง การเสียใจ เพราะทำในสิ่งที่ผิด ทำสิ่งที่เป็นความผิดบาป ทำในสิ่งที่ขัดกับน้ำพระทัยของพระเจ้า
ลูกา 7:37-38, 47, 50 37 และดูเถิด มีผู้หญิงคนหนึ่งของเมืองนั้นเคยเป็นหญิงชั่ว เมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงเอนพระกายเสวยอยู่ในบ้านของคนฟาริสีนั้น นางจึงถือผอบน้ำมันหอม 38 มายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์ ร้องไห้น้ำตาไหลเปียกพระบาท เอาผมเช็ด จุบพระบาทของพระองค์มาก และเอาน้ำมันนั้นชโลม 47 เหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่า ความผิดบาปของนางซึ่งมีมากได้โปรดยกเสียแล้ว เพราะนางรักมาก แต่ผู้ที่ได้รับการยกโทษน้อย ผู้นั้นก็รักน้อย” 50 พระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่า “ความเชื่อของเจ้าได้ทำให้เจ้ารอด จงไปเป็นสุขเถิด”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เนหะมีย์ 7-9    กิจการ 3

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน มัทธิว 5:3 “บกพร่องฝ่ายวิญญาณ”

ใน 9 วัน ต่อจากนี้ไปเราจะมีโอกาสได้เฝ้าเดี่ยวจาก “คำเทศนาบนภูเขา” ซึ่งเป็นคำเทศนาที่สอนเกี่ยวข้องกับพื้นฐานในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่สำคัญ อธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าที่จะทรงเปิดเผยความจริง และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

บุคคลผู้ใด รู้สึกบกพร่อง**ฝ่ายวิญญาณ ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา

Q1 ทำไมพระเยซูคริสต์จึงบอกว่า คนที่รู้สึก “บกพร่องฝ่ายวิญญาณ” ผู้นั้นเป็นสุข? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” และ ดู สดุดี 42:1 ประกอบ)
Q2 คุณรู้สึก “บกพร่อง” “ขาดแคลน” ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณในเรื่องใดบ้าง คุณจะทำให้ความบกพร่อง ความขาดแคลนเหล่านั้นหมดไปอย่างไร?
หมายเหตุ: “บกพร่อง”** ในที่นี้ หมายถึง ความขาดแคลน ความยากจน ความไม่สมบูรณ์
สดุดี 42:1 กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เนหะมีย์ 4-6    กิจการ 2:22-47