Archives for February 2020

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ ยากอบ 1:2-3 “การทดลอง”

ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า
เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ
ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า
@การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง

Q1 ทำไมยากอบจึง “หนุนใจ” ผู้ที่เชื่อให้เผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ยากลำบาก” ที่มีในชีวิต โดยให้ถือว่าเป็น “เรื่องน่ายินดี”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 ช่วงนี้มี “การทดลอง” อะไรบ้างที่เข้ามาในชีวิตของคุณ และคุณตอบสนองต่อการทดลองเหล่านั้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 15-16    มาระโก 6:30-44

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ มัทธิว 25:21 “ความสำเร็จ”

นายจึงตอบว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นทาส@ดีและ@สัตย์ซื่อ
เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก
เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด’

Q1 นาย (พระเจ้า) ทรงมี “หลักการ” ในการตัดสินเกี่ยวกับ “ความสำเร็จ” ของทาส (ผู้ที่เชื่อ) อย่างไร?
Q2 คุณจะนำหลักการเกี่ยวกับ “ความสำเร็จ” จากพระคัมภีร์ตอนนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณวันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 13-14    มาระโก 6:1-29

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ ปฐมกาล 4:7 “ชนะบาปนั้นให้ได้”

“ถ้าเจ้าทำดี เราก็จะพอใจรับเจ้ามิใช่หรือ
ถ้าเจ้าทำไม่ดี บาปก็หมอบอยู่ที่ประตู อยากตะครุบเจ้า
เจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้”

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ พระเจ้ากำลังเตือนคุณเกี่ยวกับ “บาป” ที่คุณกระทำในเรื่องใด?
Q2 การที่พระเจ้าพูดว่า “เจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้” พระองค์มีความเชื่อมั่นในตัวของคุณที่จะจัดการกับบาปที่มีในชีวิตอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 11-12    มาระโก 5:21-43

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ มาระโก 8:34ข “สาวกของพระเยซูคริสต์”

“ถ้าผู้ใดจะใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้น@เอาชนะตัวเอง
และ@รับกางเขนของตนแบก และ@ตามเรามา”

Q1 คนที่ต้องการจะติดตามเป็น “สาวกของพระเยซูคริสต์” จะต้องทำสิ่งใดบ้าง?
Q2 อะไรคือ “สิ่งที่คุณต้องเอาชนะ” และ “กางเขน” ที่คุณต้องแบกเพื่อแสดงให้ทุกคนรู้ว่า “คุณเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์”?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 9-10      มาระโก 5:1-20

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ สดุดี 4:6 “สิ่งดีๆ”

มีคนเป็นอันมากกล่าวว่า “โอ เราอยากเห็นสิ่งดีๆ บ้าง
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเงยพระพักตร์ที่สว่างของพระองค์
มาเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย”

Q1 คำว่า “เงยพระพักตร์” “สว่าง” และ “เหนือข้าพระองค์” เกี่ยวข้องกับ “สิ่งดี” เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างไร?
Q2 อะไรคือ “สิ่งดีๆ” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ? อธิษฐานขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 7-8        มาระโก 4:21-41