วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 1 พงศ์กษตัริย์ 18:37-38 “แบบอย่างคำอธิษฐาน”

“ข้าขอแต่พระเจ้า ขอทรงฟังข้าพระองค์ ทรงฟังข้าพระองค์
เพื่อชนชาตินี้จะทราบว่าพระองค์คือพระเยโฮวาห์ ทรงเป็นพระเจ้า
และพระองค์ทรงหันจิตใจของเขาทั้งหลายกลับมาอีก

แล้วไฟของพระเจ้าก็ตกลงมาและไหม้เครื่องเผาบูชา
และฟืนและหิน และผงคลี และเลียน้ำซึ่งอยู่ในคู

Q1 “คำอธิษฐาน” ของเอลียาห์สะท้อนให้เห็นถึง “ความเชื่อ” ของท่านที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร?
Q2 คุณจะนำ “แบบอย่างคำอธิษฐาน”ของเอลียาห์มาใช้ในคำอธิษฐานของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     สุภาษิต 8-9   2 โครินธ์ 3

Speak Your Mind

*