วันอังคารที่ 12 กันยายน กันดารวิถี 23:19 “พันธสัญญา”

พระเจ้ามิใช่มนุษย์จึงมิได้มุสา และมิได้เป็นบุตรของมนุษย์จึงไม่ต้องกลับใจ
ที่พระองค์ตรัสไปแล้ว พระองค์ก็จะมิทรงกระทำตามหรือ
ที่พระองค์ทรงลั่นวาจาแล้ว จะไม่ทรงกระทำให้สำเร็จหรือ

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้เห็นถึง “ความแตกต่าง” ระหว่าง “พันธสัญญาของพระเจ้า” กับ “สัญญาของมนุษย์” อย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้คุณ “มั่นใจ” ใน “พันธสัญญาอื่นๆ” ที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     สุภาษิต 13-15      2 โครินธ์ 5

Speak Your Mind

*