วันอังคารที่ 19 กันยายน อิสยาห์ 12:2 “พระเจ้าทรงเป็น…..”

“ดูเถิด พระเจ้าเป็นความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัว
เพราะพระเจ้าทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า
และพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้ว”

Q1 อิสยาห์ให้เหตุผลอย่างนั้น 3 ประการที่เราสามารถจะ “วางใจ” ในพระเจ้า และ “ไม่กลัว” กับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญหน้าอยู่?

1.พระเจ้าทรงเป็น ………………………………… 2.พระเจ้าทรงเป็น ………………………………… 3.พระเจ้าทรงเป็น …………………………………………………………………………………………………

Q2 คิดถึงชีวิตของคุณในเวลานี้ คุณอยากให้ “พระเจ้าทรงเป็น…” สิ่งใดในชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      ปัญญาจารย์ 1-3    2 โครินธ์ 11:16-33

Speak Your Mind

*