วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 1 ยอห์น 4:12 “รักซึ่งกันและกัน”

ไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้า ถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน
พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลาย และความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา

Q1 “การรักซึ่งกันและกัน” เกี่ยวข้องกับ “การได้เห็น / ไม่เห็น พระเจ้า” อย่างไร?
Q2 “ความรักของพระเจ้า” จะสมบูรณ์ในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     ปัญญาจารย์ 7-9     2 โครินธ์ 13

Speak Your Mind

*