วันศุกร์ที่ 22 กันยายน โคโลสี 3:12 “ทรงเลือกไว้”

เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้
เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรัก
จงสวม 1.ใจเมตตา 2.ใจปรานี 3.ใจถ่อม 4.„ใจอ่อนสุภาพ 5.ใจอดทนไว้นาน

Q1 “จิตใจทั้ง 5 แบบ” เกี่ยวข้องกับ “การเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือก” “เป็นพวกที่บริสุทธิ์” และ “เป็นพวกที่ทรงรัก” อย่างไร?
Q2 การที่คุณรู้ว่า “พระเจ้าทรงเลือกคุณ” ให้เป็นของพระองค์ มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     ปัญญาจารย์ 10-12   กาลาเทีย 1

Speak Your Mind

*