วันพุธที่ 11 ตุลาคม โรม 12:1 “การกวายตัว”

พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า
ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์
เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย

Q1 มี “เป้าหมาย” อย่างน้อย 3 ประการในการ “การกวายตัว” แด่พระเจ้าคืออะไรบ้าง?
Q2 “เป้าหมาย” ใน “การถวายตัว” ทั้ง 3 ประการ จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 37-38       โคโลสี 3

Speak Your Mind

*