วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 1 เปโตร 2:5 “ศิลาที่มีชีวิต”

และท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิต
ที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณ
เป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายวิญญาณ
ที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์

Q1 คำว่า “ท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิต” หมายความว่าอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เป็น” “เพื่อ” และ “ที่”)
Q2 คำว่า “โดยทางพระเยซูคริสต์” จะทำให้คุณเป็น “ศิลาที่มีชีวิต” ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 1-2        ฮีบรู 11:1-19

Speak Your Mind

*