วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน ยอห์น 14:21 “ผู้ที่รักพระองค์”

ผู้ใดที่มีบัญญัติของเรา และประพฤติตามบัญญัตินั้น
ผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเรา และผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขา
และเราจะรักเขา และจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา

Q1 พระเยซูทรงอธิบายถึง “ลักษณะ” และ “ผลลัพธ์” ของ “ผู้ที่รักพระองค์”อย่างไร?
Q2 ถ้าคุณจะให้คะแนนตัวคุณเองว่า “เป็นผู้ที่รักพระองค์” (พระเยซู) คุณจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่? เพราะเหตุใด?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 16-17   ยากอบ 3

Speak Your Mind

*