วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน อิสยาห์ 1:2-3 “กบฏ”

ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงฟัง แผ่นดินโลกเอ๋ย จงเงี่ยหู เพราะพระเจ้าได้ตรัสว่า
“เราได้เลี้ยงดูบุตรและให้เติบโตขึ้น แต่เขาทั้งหลายได้กบฏต่อเรา
โครู้จักเจ้าของของมัน และลาก็รู้จักรางหญ้าของนายมัน
แต่อิสราเอลไม่รู้จัก ชนชาติของเราไม่เข้าใจ”

Q1 คำว่า “จงฟัง” “จงเงี่ยหู” “เราได้เลี้ยงดูบุตร” “ให้เติบโตขึ้น” และ “แต่…ได้กบฏต่อเรา” สะท้อนให้เห็น “อารมณ์ความรู้สึก” ของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอิสราเอลอย่างไร?
Q2 คำว่า “รู้จักเจ้าของ” “รู้จัก…นายมัน” มีส่วนช่วยให้คุณดำเนินชีวิตแบบสัตย์ซื่อ และไม่กบฏต่อพระเจ้าอย่างไร? (ดู ยอห์น 10:27-28 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 10:27-28 แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นตามเรา เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 22-23   1 เปโตร 1

Speak Your Mind

*