วันอังคารที่ 5 ธันวาคม มัทธิว 5:48 “เหมือนพระบิดา”

เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ
เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ

Q1 วันนี้เป็น “วันพ่อ” พระเยซูทรงเรียกร้องเราที่เป็นคริสเตียน ให้ดำเนินชีวิต “เหมือนพระบิดา” อย่างไร? (ดู มัทธิว 5:45 ประกอบ)
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อคุณพ่อของคุณ และหาเวลาที่จะไปใช้เวลากับท่านเนื่องในโอกาสวันพ่อ
หมายเหตุ: มัทธิว 5:45  “ทำดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกัน และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ดาเนียล 1-2           1 ยอห์น 4

Speak Your Mind

*