วันพุธที่ 6 ธันวาคม สดุดี 39:5 “อย่างลมหายใจ”

ดูเถิด พระองค์ทรงกระทำให้วันเวลาของข้าพระองค์ยาวสองสามฝ่ามือเท่านั้น
ชั่วชีวิตของข้าพระองค์ ไม่เท่าไรเลย เฉพาะพระพักตร์พระองค์
มนุษย์ทุกคนดำรงอยู่อย่างลมหายใจแน่ทีเดียว

Q1 คำว่า “วันเวลา” “ยาวสองสามฝ่ามือ” และ “อย่างลมหายใจ” สะท้อนให้เห็นถึงความจริงในเรื่อง “การมีชีวิตอยู่” ของมนุษย์อย่างไร? (ดู ยากอบ 4:14 ประกอบ)
Q2 คำว่า “อย่างลมหายใจ” เตือนสติคุณใน “การมีชีวิตอยู่” วันนี้อย่างไร?
หมายเหตุ: ยากอบ 4:14 “แต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้ ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่า ท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ดาเนียล 3-4           1 ยอห์น 5

Speak Your Mind

*