วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 1 โครินธ์ 10:23-24 “ทำสิ่งสารพัดได้”

เราทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์
เราทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้น
อย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น

Q1 คำสอนจากพระคัมภีร์ตอนนี้ ขัดแย้งกับคำสอนในสังคมที่ว่า “เราทำอะไรก็ได้ ถ้าไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำประโยคที่ว่า “แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์” และ “แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้น” ไปใช้ใน “การตัดสินใจ” ลงมือกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ดาเนียล 5-7           2 ยอห์น

Speak Your Mind

*