วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม วิวรณ์ 3:20 “เคาะอยู่ที่ประตู”(ใจ)

นี่แน่ะ เรา (พระเยซู) ยืนเคาะอยู่ที่ประตู (ใจ)
ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู
เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา
และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา

Q1 พระเยซูทรงมี “พระประสงค์” ในการ “เคาะอยู่ที่ประตู” (ใจ) ของเราอย่างไร?
Q2 วันนี้คุณรู้แล้วว่า “พระเยซูทรงยืนเคาะอยู่ที่ประตู (ใจ) ของคุณทุกวัน” คุณจะตอบสนองต่อการเคาะของพระองค์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 27-28     มัทธิว 8:18-34

Speak Your Mind

*