วันเสาร์ที่ 13 มกราคม อิสยาห์ 41:13 “ความหวาดกลัว”

เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้า
ยุดมือขวาของเจ้าไว้ คือเราเองพูดกับเจ้าว่า
“อย่ากลัวเลย เราจะช่วยเจ้า”

Q1 คำพูดที่ว่า “เราคือพระเยโฮวาห์” “พระเจ้าของเจ้า” และ “เราจะช่วยเจ้า” เกี่ยวข้องกับคำว่า “อย่ากลัวเลย” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปต่อสู้กับ “ความหวาดกลัว” ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 31-32     มัทธิว 9:18-38

Speak Your Mind

*