วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 13:6 “ความรัก III”

(ความรัก) ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด
แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ

Q1 “การชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติในสิ่งที่ดี” และ “การไม่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติในสิ่งที่ผิด” แสดงให้เห็นถึง “ความรักที่แท้จริง” อย่างไร?
Q2 คุณจะสำแดง “ความรักที่แท้จริง” ด้วยการ “เตือนสติ” คนที่คุณรักเมื่อเขากระทำในสิ่งที่ผิดอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 13     มัทธิว 26:26-50

Speak Your Mind

*