หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศ และเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปี 2018 คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ที่เริ่มจะมีการออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานของรัฐบาลที่จะโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการคอร์รัปชั่น เผื่อแผนการจัดการเลือกตั้งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ เพื่อให้ระบบการปกครองเข้าสู่ภาวะปกติ3.มัคนายกใหม่ 2 ท่าน คือ คุณสิริ และคุณอภิทาน ที่จะเข้ามาร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรพระคุณ ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญา และกำลังให้คณะมัคนายกในการทำงาน ผลักดันให้แผนงานต่างๆ ของคริสตจักรดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ และการประชุมวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018
4.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาจีนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คนที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ มาเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงของพระวจนะ
5.ค่ายคริสตจักรที่จะมีขึ้นในวันที่ 12-14 สิงหาคม 2018 อธิษฐานเผื่อกรรมการค่าย สถานที่ การเชิญวิทยากร การจัดเตรียมรายการต่างๆ การเดินทาง รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คน ที่จะสามารถจัดเวลาไปค่ายร่วมกัน
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณขวัญเนตร คุณพิม (ภรรยาคุณโจ) คุณแม่คุณหลิวเยี่ยนฟาง การพักฟื้นของคุณแม่ของคุณชาญกิจ คุณกรรณิกา คุณแม่ของคุณศศิรักษ์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณแม่ของคุณสมฤดี คุณน้าของคุณภัทรพร และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*