วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม สดุดี 146:2 “ความปรารถนา”

ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้า ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่
ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้าพเจ้า ขณะที่ข้าพเจ้ายังเป็นอยู่

Q1 อะไรคือ “ความปรารถนา” ของผู้เขียนสดุดีบทนี้ ที่ “อยากจะทำ” ตราบที่เขายังมีชีวิตอยู่?
Q2 “ความปรารถนา” ของผู้เขียนสุดดีบทนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เฉลยธรรมบัญญัติ 28-29    มาระโก 14:54-72

Speak Your Mind

*