ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอรวรรณ คุณนฤมล
ทีมต้อนรับ : คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญา

Speak Your Mind

*