ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสิชาณีญ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณอุรัชนี
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

Speak Your Mind

*