วันอังคารที่ 9 ตุลาคม โรม 8:15 “สิทธิพิเศษ”

เหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก
แต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้า
ให้เราทั้งหลาย ƒ ร้องเรียกพระเจ้าว่า “อับบา” คือพระบิดา

Q1 เปาโลบอกว่า คนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ ต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิต จะได้รับ “สิทธิพิเศษ” อย่างน้อย 3 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 “สิทธิพิเศษ” ทั้ง 3 ประการมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณในฐานะเป็น“คริสเตียน” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 32-33       โคโลสี 1

Speak Your Mind

*