วันพุธที่ 10 ตุลาคม อิสยาห์ 46:4 “เราจะ..”

จนกระทั่งเจ้าแก่ เราก็คือ พระองค์นั้น
เราจะอุ้มเจ้าจนเจ้าถึงผมหงอก
เราได้สร้าง เราจะชูไว้ เราจะอุ้มและเราจะช่วยให้รอด

Q1 คำว่า “เราก็คือ พระองค์นั้น” และ “เราจะ..” แสดงให้เห็นถึง “พันธสัญญาของพระเจ้า” ที่มีต่อผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ แต่คำว่า “จนกระทั่งเจ้าแก่” และ “จนเจ้าถึงผมหงอก” แสดงให้เห็นถึง “ความสัตย์ซื่อ” ของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์อย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คุณชอบคำพูดประโยคไหนของพระเจ้ามากที่สุด? เพราะอะไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 34-36       โคโลสี 2

Speak Your Mind

*