วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม เอเฟซัส 2:8-9 “ความรอด”

ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอด โดยพระคุณ เพราะความเชื่อ
และ ƒ มิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่ „ พระเจ้าทรงประทานให้
ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้

Q1 เปาโลได้บอกถึง “ความจริง” เกี่ยวกับ “หลักข้อเชื่อเรื่องความรอด” ที่ทุกคนมีในพระเยซูคริสต์ 4 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ และคิดถึงชีวิตของคุณในอดีตก่อนที่จะรับเชื่อพระเจ้า เปรียบเทียบกับชีวิตวันนี้ที่คุณได้รับความรอดและมีชีวิตใหม่กับพระเจ้า อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่คุณได้รับจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 37-38       โคโลสี 3

Speak Your Mind

*