วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม สดุดี 40:1 “เพียรรอคอย”

ข้าพเจ้าได้เพียรรอคอยพระเจ้า
พระองค์ทรงเอนพระองค์ลงฟังคำร้องทูลของข้าพเจ้า

Q1 คำว่า “เพียรรอคอย” เกี่ยวกับ “พระองค์ทรงฟังคำร้องทูล” อย่างไร? (ดู ลูกา 18:1-8  ประกอบ)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในการอธิษฐานของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 59-61       2 เธสะโลนิกา 3

Speak Your Mind

*