วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน กาลาเทีย 5:22-23 “ผลของพระวิญญาณ”

ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข
ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม
การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

Q1 “ผลของพระวิญญาณ” ทั้ง 9 อย่าง คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณอยากให้ “ผลของพระวิญญาณ” ประการใดเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมากที่สุด  อธิษฐานขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 40-42        ฮีบรู 4

Speak Your Mind

*