วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน ลูกา 10:27-28 “บาเรียน”

เขา (บาเรียน**) ทูลตอบว่า
“จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า
ด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านตอบถูกแล้ว จงกระทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิต”

Q1 บาเรียน “สรุปหลักคำสอน” ในพระคัมภีร์ออกมาได้ 2 ประการ คืออะไรบ้าง? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง”)
Q2 “หลักคำสอน” ทั้ง 2 ข้อ จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?
หมายเหตุ: บาเรียน** หมายถึง ครูสอนศาสนา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 43-45        ฮีบรู 5

Speak Your Mind

*