หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปีนี้ คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดทำแผนงาน และงบประมาณของคณะกรรมการดำเนินงานไทย – จีน สำหรับปี 2019 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลางแล้ว อธิษฐานเผื่อการประชุมคณะกรรมการการเงินวันนี้ ในการรวบรวมงบประมาณทั้งหมด และสรุป เพื่อจะชี้แจงให้ที่ประชุมสมาชิกรับทราบในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน และลงมติรับรองในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน3.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาจีนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คน ที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ มาเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงในพระวจนะของพระเจ้า
4.การจัดงานประกาศคริสตมาส โดยภาคภาษาจีนจะจัดในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม และภาคภาษาไทยจะจัดวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม อธิษฐานเผื่อรายการ การแสดง การเทศนา คณะนักร้อง การจัดเตรียมสถานที่และอาหาร รวมทั้งการชวนเพื่อนๆ มาร่วมงาน
5.การสรรหามัคนายกวาระปี 2019-2022 เนื่องจากมีมัคนายกที่ครบวาระ 1 ท่าน ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี อ.ชัยวัฒน์ คุณศิริชัย คุณแม่คุณดิเรก พี่น้องที่ตั้งครรภ์ คุณวรทัย คุณณัฐินี คุณจ้าวกั๋วเวย และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*