วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม ยอห์น 15:15 “มิตรสหาย”

เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร
แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเรา
เราได้สำแดงแก่ท่านแล้ว

Q1 ความสัมพันธ์แบบ “มิตรสหาย” แตกต่างจากความสัมพันธ์แบบ “นายกับบ่าว” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” “เพราะว่า”)
Q2 คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบ “มิตรสหาย” ให้เกิดขึ้นหรือมีมากขึ้น ในคริสตจักรพระคุณ ในครอบครัว ในที่เรียน ในที่ทำงาน ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 42-44   1 ยอห์น 1

Speak Your Mind

*