วันอังคารที่ 4 ธันวาคม กิจการ 1:8 “สุดปลายแผ่นดินโลก”

แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน
และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม
ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ที่ทำให้ “การประกาศข่าวประเสริฐ” ถูกประกาศไปยังสุดปลายแผ่นดินโลก? (สังเกตคำหลังคำว่า “เมื่อ”)
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้ “การประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์” ถูกประกาศออกไปจน “สุดปลายแผ่นดินโลก” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 47-48   1 ยอห์น 3

Speak Your Mind

*