วันพุธที่ 5 ธันวาคม 1 โครินธ์ 12:27 “เป้าหมาย”

“ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์ และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้น”

Q1 คำว่า “เป็นกายของพระคริสต์” และ “เป็นอวัยวะของพระกาย” ช่วยให้เราเห็นถึง “เป้าหมาย” ใน “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” อย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 12:20 ประกอบ)
Q2 คุณจะเป็น “ส่วนหนึ่ง” ในคริสตจักรพระคุณ และทำให้ “เป้าหมาย” ของคริสตจักรสำเร็จอย่างไร?
หมายเหตุ: 1 โครินธ์ 12:20 ความจริงมีอวัยวะหลายอย่าง แต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกัน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ดาเนียล 1-2           1 ยอห์น 4

Speak Your Mind

*