วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม โรม 8:1-2 “คนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์”

เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์
เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์
ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย

Q1 “คนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์” เป็นพระผู้ช่วยให้รอด จะได้รับ “ผลลัพธ์” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เหตุฉะนั้น” “ทำให้”)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความผิดบาป และหลุมพรางมากมายอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ดาเนียล 3-4           1 ยอห์น 5

Speak Your Mind

*