สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018

สูจิบัตร 18 พฤศจิกายน 2018

國語部程序表二〇一八年十一月十八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรพรรณา คุณภีรพรรณ
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณชนมนเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ข้าเข้ามานมัสการ น้ำแห่งชีวิต นามอัศจรรย์ พระองค์ดี
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “มัทธิว 10:1-20” คุณนงค์ลักษณ์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าเที่ยงแท้”
เทศนา : “เปาโลถูกจับและถูกส่งกลับไปกรุงโรม II” “กิจการ 28:1-16” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ทรงสัญญาให้พรแก่ข้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*