หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนธันวาคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความพยายามของสมาชิกทุกๆ คน และแผนกต่างๆ ในภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน ในการทำเป้าหมายปี 2018 ที่ว่า “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า” ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละคน เพื่อจะมีชีวิตที่ดำเนินบนพระวจนะของพระเจ้า มีชีวิตแห่งการอธิษฐาน และมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง ขอพระเจ้าทรงสานต่อให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์
2.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน ที่จะเกิดขึ้นในคริสตจักรพระคุณ3.คณะมัคนายก คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ คณะกรรมการมิชชั่น คณะกรรมการดำเนินงานไทย คณะกรรมการดำเนินงานจีน
ผู้รับใช้และเจ้าหน้าที่ ในการเตรียมตัวทำงานตามแผนงานที่ได้วางไว้สำหรับปี 2019
4.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาจีนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คนที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ มาเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงของพระวจนะ
5.การจัดงานประกาศคริสตมาส โดยภาคภาษาจีนจะจัดในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม เริ่มเวลา 00 – 20.30 น. และภาคภาษาไทยจะจัดวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม
เริ่มเวลา 16.00 – 19.30 น. อธิษฐานเผื่อรายการ การแสดง การเทศนา คณะนักร้อง การจัดเตรียมสถานที่และอาหาร รวมทั้งการชวนเพื่อนๆ มาร่วมงาน
6.การสรรหามัคนายกวาระปี 2019-2022 เนื่องจากมีมัคนายกที่ครบวาระ 1 ท่าน ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์
7.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี อ.ชัยวัฒน์ คุณคัมภีร์ คุณศิริชัย พี่น้องที่ตั้งครรภ์ คุณวรทัย คุณณัฐินี คุณจ้าวกั๋วเวย และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*